Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

aim
*

aim /eim/ danh từ sự nhắm, sự nhắmto take aim: nhắm, nhắm, nhắm bắn đích (để nhắm bắn) mục đích, mục tiêu, ý địnhto miss one"s aim: bắn trật đích; ko đạt mục đíchto attain one"s aim: đạt mục đích ngoại rượu cồn từ nhắm, nhắm, chĩato aim one"s gun at the enemy: chĩa súng vào quân thù, nhắm phun quân thùthis measure was aimed at him: biện pháp đó là để nhắm ngăn chặn lại hắn, phương án đó kháng vào hắn giáng, nện, némto aim a stone at somebody: ném một khối đá vào aito aim a blow at somebody: giáng mang đến ai một trái đấm hướng vào, tập trung vào, xoáy vàoto aim one"s efforts at something: hướng mọi cố gắng vào việc gì nội rượu cồn từ nhắm, nhắmto aim at somebody: nhắm vào ai; nhắm phun ai nhắm mục đích, tất cả ý định, ngấp nghé, mong mỏito aim higher: nhắm một chiếc gì cao hơn, ý muốn mỏi đồ vật gi cao hơn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) định, cố kỉnh gắng
đíchđịnh hướngngắmnhằm (mục tiêu)mục đíchmục tiêuLĩnh vực: xây dựnghướng vào

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

Aim

Xem associate in management (aim).

Bạn đang xem: With the aim of là gì

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): aim, aim, aimless, aimlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): aim, aim, aimless, aimlessly


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

aim

Từ điển Collocation

aim noun

1 purpose/goal

ADJ. broad, general, overall | basic, central, essential, fundamental | chief, first, key, main, major, primary, prime, principal, overriding | sole His sole aim in life is khổng lồ enjoy himself. | clear, explicit It is important khổng lồ have a clear aim in view. | ambitious | high, worthy Simple truth must be the highest aim of any real enquiry. | limited, modest | legitimate | common I want lớn see a strong & united country in which people work together with common aims. | underlying Although the report covers many areas, its underlying aim is khổng lồ ensure that another accident never happens. | immediate, initial | original | eventual, ultimate His ultimate aim was lớn force the prime minister to lớn resign. | long-term, short-term | avowed, declared, express/expressed, stated The express aim of the treaty is to lớn keep the whole region không tính phí from nuclear weapons. | war | policy/political, strategic

VERB + AIM have | mix youself | achieve, fulfil You will have khổng lồ work hard to achieve your aim. | further, pursue They were intent on furthering their aims. The country is still pursuing its aim of joining the EU.

PREP. with the ~ of She started the organization with the aim of helping local people.

PHRASES aims và objectives What are the aims & objectives of this visit?

2 pointing weapon, etc.

ADJ. careful I"ll take more careful aim next time. | poor His aim was poor & he missed the target.

VERB + AIM take

PREP. ~ at He took aim at the target và fired.

Từ điển WordNet


n.

the kích hoạt of directing something at an object

he took aim & fired

v.

Xem thêm: Vi Phạm Đạo Đức Là Gì - So Sánh Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm Đạo Đức

direct (a remark) toward an intended goal

She wanted khổng lồ aim a pun


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for America Online Instant Messenger. A popular instant-messaging service provided for không tính tiền by America Online. With the AIM service, instant messages can be sent over an internet connection using the AIM software or directly from a web browser using AIM Express. See also America Online, instant messaging. Compare ICQ, .NET Messenger Service, Yahoo! Messenger.

File Extension Dictionary

AOL Instant Messenger (AIM) (America Online, Inc.)Asm Text Mode Image tệp tin (The Ultimate Draw)

English Synonym và Antonym Dictionary

aims|aimed|aimingsyn.: direct end goal intend intention objective point purpose target try