Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài tập Tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. thirsty B. throw C. theme D. there

2. A. breathe B. fourth C. tooth D. warmth

3. A. then B. thing C. them D. their

4. A. birthday B. mouthful C. although D. worth

5. A. everything B. rhythm C. healthy D. nothing

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phát âm là /θ/, đáp án D phát âm là /ð/

2. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /θ/, đáp án A phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phát âm là /ð/, đáp án B phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D phát âm là /θ/, đáp án C phát âm là /ð/

5. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phát âm là /θ/, đáp án B phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch cho những từ có âm /θ/, gạch 2 gạch cho những từ có âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Ifunbox Là Gì - Ifunbox Quản Lý Tập Tin Trên Iphone/Ipad

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to các câu, chú ý những từ được gạch chân)