Giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 2 cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám quá sát chương trình sách bài tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về công ty trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ bao gồm phần gạch ốp chân được phạt âm khác những từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phạt âm là /θ/, câu trả lời D phạt âm là /ð/

2. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D phát âm là /θ/, câu trả lời A phân phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các lời giải A, C, D vạc âm là /ð/, đáp án B phạt âm là /θ/

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời C vạc âm là /ð/

5. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phân phát âm là /θ/, giải đáp B vạc âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch ốp cho hầu như từ có âm /θ/, gạch ốp 2 gạch cho những từ gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Ifunbox Là Gì - Ifunbox Quản Lý Tập Tin Trên Iphone/Ipad

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to những câu, để ý những tự được gạch chân)