Một thư viện trường học tất cả 8 kệ đựng sách loại lớn, mỗi giá sách để 745 cuốn sách với 9 giá đựng sách loại nhỏ, mỗi kệ đựng sách để 534 cuốn sách. Hỏi thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu cuốn sách ?

A. 6944 B. 10 806

C. 10 766 D. 10 800.

Bạn đang xem: Tuyển tập 19 đề thi học kì 1 môn toán lớp 4

Câu 4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

(2008 × 4 630 × 12) ☐

(12 × 7015 = 7015 × 12) ☐

Câu 5. 

a) Hãy vẽ hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 6cm, chiều rộng 3cm.

b) Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật đó.

Câu 6. Đặt rồi tính :

(20468 × 5;) (13579 ×7;) (243819× 8;)

Câu 7. Cho (a = 5,; ;6,;; 7,;; 8). Hãy tính quý hiếm của biểu thức : (23085 + 1235 ×a.)

Câu 8. Một xe xe hơi chở 7 bao gạo, từng bao nặng nề 125kg và chở 9 bao mì, mỗi bao nặng nề 105kg. Hỏi xe kia chở toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo và mì ?


Lời giải

Câu 1.

Phương pháp:

Quan gần kề hình vẽ và dựa vào điểm sáng của những góc để xác định các góc gồm trong hình vẽ.

Cách giải:

Trong hình đã đến có:

*) 3 góc vuông:

- Góc vuông đỉnh B; cạnh BA, BC.

- Góc vuông đỉnh E; cạnh EA, ED.

- Góc vuông đỉnh E; cạnh EC, ED.

*) 2 góc tù:

- Góc tù túng đỉnh D; cạnh DB, DE.

- Góc tù hãm đỉnh D; cạnh DA, DC.

*) 7 góc nhọn:

- Góc nhọn đỉnh A; cạnh AB, AD.

- Góc nhọn đỉnh A; cạnh AB, AC. 

- Góc nhọn đỉnh A; cạnh AD, AC.

- Góc nhọn đỉnh C; cạnh CA, CB.

- Góc nhọn đỉnh D; cạnh DB, DA.

- Góc nhọn đỉnh D; cạnh DA, DE.

- Góc nhọn đỉnh D; cạnh DE, DC.

Ta có công dụng lần lượt như sau:

a) S, Đ.

b) Đ, S.

c) S, Đ.

Câu 2. 

Phương pháp:

- Tính giá trị các biểu thức rồi xác định tính đúng sai của các câu vẫn cho.

- Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì triển khai phép nhân, chia trước; tiến hành phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) (13428 + 12045 × 8 = 13428 + 96360) (=109788).

b) (15164 × 5 + 25180 = 75820+25180) (=101000).

c) (816907 – 40316 × 7 = 816907-282212 ) (=534695). 

d) (27548 × 6 – 85509 =165288-85509 )(=79779).

Vậy ta có kết quả lần lượt như sau:

Đ ; S ; S ; Đ.

Câu 3. 

Phương pháp:

- kiếm tìm số sách nghỉ ngơi 8 giá lớn = số sách ở 1 giá lớn × 8.

- tìm số sách sinh sống 9 giá bé dại = số sách tại một giá nhỏ dại × 9.

- tìm kiếm tổng số sách của tủ sách = số sách ngơi nghỉ 8 giá khủng + số sách sinh hoạt 9 giá nhỏ.

Cách giải:

8 giá đựng sách loại lớn gồm số cuốn sách là:

745 × 8 = 5960 (cuốn)

9 giá sách loại nhỏ có số cuốn sách là:

534 × 9 = 4806 (cuốn)

Thư viện có tất cả số cuốn sách là:

5960 + 4806 = 10 766 (cuốn)

Chọn C.

Câu 4. 

Phương pháp:

Tính quý giá hai vế rồi so sánh công dụng với nhau.

Cách giải:

+) 2008 × 4 = 8032 ; 3 × 2009 = 6027

Mà: 8032 > 6027

Vậy 2008 × 4 > 3 × 2009

+) Áp dụng đặc điểm giao hoán của phép cùng ta có: 1998 × 8 = 8 × 1998.

+) 1260 × 6 = 7560 ; 630 × 12 = 7560

Mà: 7560 = 7560

Vậy: 1260 × 6 = 630 × 12

+) Áp dụng đặc điểm giao hoán của phép cộng ta có: 12 × 7015 = 7015 × 12.

Vậy ta có kết quả lần lượt như sau:

S ; Đ ; S ; Đ.

Câu B.

Phương pháp:

*) Vẽ hình chữ nhật theo quá trình sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 6cm.

- Vẽ mặt đường thẳng vuông góc cùng với DC tại D, bên trên đó rước đoạn thẳng da = 3cm.

- Vẽ con đường thẳng vuông góc với DC trên C, trên đường thẳng đó rước đoạn thẳng CB = 3cm.

- Nối A cùng với B ta được hình chữ nhật ABCD gồm chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng lớn 3cm.

*) diện tích s hình chữ nhật = Chiều dài × chiều rộng.

Chu vi = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

Cách giải:

a) Vẽ hình chữ nhật theo công việc sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 6cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc cùng với DC tại D, bên trên đó lấy đoạn thẳng da = 3cm.

- Vẽ mặt đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó mang đoạn thẳng CB = 3cm.

- Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều lâu năm 6cm, chiều rộng lớn 3cm.

*

Chu vi hình chữ nhật :

((6 + 3) ×2 = 18;(cm))

Diện tích hình chữ nhật :

(6 × 3 = 18;(cm^2))

Đáp số: Chu vi: (18cm);

diện tích s: (18cm^2).

Câu 6.

Phương pháp:

Đặt tính làm thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng trực tiếp cột cùng với nhau, tiếp đến nhân theo lắp thêm tự từ buộc phải sang trái.

Cách giải:

*

Câu 7

Phương pháp:

- cầm chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

- Biểu thức gồm phép nhân cùng phép cùng thì thực hiện phép nhân trước, triển khai phép cộng sau.

Cách giải: 

*

Câu 8. 

Phương pháp:

- Tính trọng lượng của 7 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo × 7.

- Tính trọng lượng của 9 bao mì = khối lượng của 1 bao mì × 9.

Xem thêm: Thế Nào Là Phép Tăng Cấp Là Gì, Phép Tăng Cấp Là Gì, Thế Nào Là Phép Tăng Cấp

- Tính tổng cân nặng xe đó chở được = cân nặng trĩu của 7 bao gạo +cân nặng nề của 9 bao mì.