*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 8. Sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài xích 8. Sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố vào cùng một nhóm được lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng chuyển đổi một biện pháp tuần hoàn.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

- Sự chuyển đổi tuần hoàn về thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự chuyển đổi tuần hoàn về tính chất chất của những nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

- những nguyên tố ở trong cùng một đội nhóm A bao gồm cùng số e lớp bên ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là lý do của sự tương tự nhau về đặc điểm hóa học của các nguyên tố team A.

- Số lắp thêm tự của group (IA, IIA…) = Số electron lớp bên ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc đội IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc đội IIIA → (trừ He).

2. Một trong những nhóm A tiêu biểu

a) team VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- cách làm chung cấu hình electron phần ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- hầu như các khí hiếm không thâm nhập phản ứng hóa học. Ở điều kiện thường, bọn chúng tồn tại ở dạng khí, phân tử chỉ gồm một nguyên tử.

b) nhóm IA (nhóm kim loại kiềm)

- Gồm những nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- phương pháp chung cấu hình electron phần ngoài cùng: ns1 (Dễ nhường 1 electron để đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ chức năng với oxi chế tạo oxit bazơ.

+ tác dụng với phi kim sản xuất muối.

+ công dụng với nuớc chế tạo hiđro và hiđroxit.

c) đội VIIA (nhóm halogen)

- Gồm những nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- phương pháp chung cấu hình electron phần bên ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhấn 1 electron để đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ tính năng với oxi tạo oxit axit

+ chức năng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp Án, 7 Dạng Bài Tập Toán Lớp 4 Theo Từng Chuyên Đề

+ công dụng với hiđro sản xuất hợp chất khí.