Xét thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố trong bố chu kì đầu ta thấy: Đầu mỗi chu kì là nhân tố có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là ns1. Xong mỗi chu kì là nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là ns2np6(trừ chu kì 1).

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Vậy, cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố vào cùng một đội A được tái diễn sau mỗi chu kì, ta nói rằng: Chúng thay đổi một cách tuần hoàn.

Sự biến hóa tuần trả về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng chính là nguyên nhân của sự thay đổi tuần trả tính chất của những nguyên tố.


915207

II.CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐNHÓM A

1. Thông số kỹ thuật electron bên cạnh cùng của nguyên tử các nguyên tố team A

a. những nguyên tố thuộc cùng mộtnhóm A tất cả cùng số electron lớp ngoài cùng. Chính sự giống nhau này tạo cho nguyên tử những nguyên tố vào cùng một đội A có đặc thù hóa học tương tự như nhau.

b. Số sản phẩm công nghệ tự của nhóm cho thấy thêm số electron ở phần ngoài cùng và đồng thời cũng chính là số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố đó.

c.

IA, IIAIIIA➞ VIA
Electron hóa trị là electron s, những nguyên tố là thành phần s.Electron hóa trị là electron s cùng p, các nguyên tố là nguyên tố p. (trừ He).

Xem thêm: Công Nghệ 12 Bài 9 Thiết Kế Mạch Điện Tử Đơn Giản, Bài 9: Thiết Kế Mạch Điện Tử Đơn Giản


915290
915386

2. Một số nhóm A tiêu biểu

a. Nhóm VIIIA(nhóm khí hiếm)

Gồm những nguyên tố: heli, neon, agon, kripton, xenon với rađon.Cấu hình e phần bên ngoài cùng chung: ns2np6(trừ He). Là cấu hình electron bền vững.Vì có thông số kỹ thuật electron bền vững nên phần đông các khíhiếm không tham gia phản ứng hoá học (trừ một số điều kiện quánh biệt). Ở điều kiện thường chúng tồn tại ngơi nghỉ trạng thái khívà phân tử chỉ bao gồm một nguyên tử.

-->