Họ kết luận rằng: "Do đó, ko thể lý giải khối lượng riêng cao của trái khu đất chỉ dựa vào độ nén.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng tiếng anh là gì


They concluded that "It is therefore impossible khổng lồ explain the high density of the Earth on the basis of compression alone.
Cái này thực sự là một trong từ trường, bởi nó không có ngẫu nhiên trường nào không giống phù hợp bên trong để tạo nên khối lượng riêng.
This is actually a magnetic field, because it does not have any other matching fields within it khổng lồ create its own mass.
Áp lực lên đá chỉ nhờ vào vào trọng lượng của đá nằm phía trên, và điều này phụ thuộc vào vào trọng lực và khối lượng riêng của đá.
The pressure on rock depends only on the weight of the rock above, and this depends on gravity and the density of the rock.
Khối lượng riêng vừa đủ của Sao Thủy là 5,427 g/cm3 cao thứ hai trong Hệ phương diện Trời, chỉ nhỏ hơn khối lượng riêng Trái Đất (5,515 g/cm3) một chút.
Mercury"s density is the second highest in the Solar System at 5.427 g/cm3, only slightly less than Earth"s density of 5.515 g/cm3.
Mỗi các loại có môi trường thiên nhiên từ quyển riêng mỗi loại bao gồm trạng thái trọng tải riêng, với từ trường riêng biệt của nó, từng loại bao gồm khối lượng riêng của nó.
And because the way this material is produced, this Plasma is produced, each one has its own magnetosphere condition, each one has its gravitational condition, each one has its own magnetic field condition, each one has its own mass.
Vì vậy, giả dụ Archimedes hoàn toàn có thể đo trọng lượng của vương vãi miện trước, và sau đó đo thể tích của nó, ông hoàn toàn có thể tính xem khối lượng riêng của nó.
So if Archimedes could measure the mass of the crown first, and then measure its volume, he could find out how dense it was.
Với khối lượng riêng tương tự Amalthea, vệ tinh có chứa đựng nước ở dạng băng với xác suất độ trống rỗng từ 10 cho 15%, người ta rộp đoán rằng Adrastea cũng rất có thể có tính chất tương tự.
Amalthea"s density implies that the moon is composed of water ice with a porosity of 10–15%, & Adrastea may be similar.
Khi quá trình "thoát và trở lại" đạt trạng thái cân bằng, hơi được biết "bão hòa", và sẽ không còn có thay đổi về khối lượng riêng với áp suất tương đối hay ánh nắng mặt trời chất lỏng nữa.
When the process of escape & return reaches an equilibrium, the vapor is said to lớn be "saturated", và no further change in either vapor pressure và density or liquid temperature will occur.
Khi tủ một lớp oxit nhôm 50-100 nanomet, đồ liệu rất có thể chịu được sở hữu trọng lớn số 1 là 280 MPa, khỏe mạnh hơn ngẫu nhiên vật liệu nào khác gồm khối lượng riêng nhỏ dại hơn 1.000 kilôgam/mét khối (1.700 lb / cu yd).
When coated with a 50-100 nanometer layer of aluminum oxide, the material was able lớn withstand loads of as much as 280 megapascals, stronger than any other known material whose density was less than 1,000 kilograms per cubic metre (1,700 lb/cu yd), that of water.
Sao Thổ là trái đất duy độc nhất vô nhị trong Hệ khía cạnh Trời có khối lượng riêng trung bình nhỏ hơn khối lượng riêng của nước; ít hơn khoảng 30% và vị đó, là hành tinh có khối lượng riêng bé dại nhất.
Tôi còn ghi nhớ một ngày khôn cùng trọng đại khi tôi đã tìm một cặp kim loại thỏa mãn điều kiện có rất nhiều trong đất, khối lượng riêng không giống nhau, trái ngược nhau và có công dụng phản ứng với nhau cao.
I recall the very moment one day when I was searching for a pair of metals that would meet the constraints of earth abundance, different, opposite density và high mutual reactivity.
Khối lượng riêng của Oberon là 1,63 g/cm3, cao hơn khối lượng riêng điển hình của các vệ tinh của Sao Thổ, đã cho thấy rằng gồm sự cân bằng giữa tỉ lệ băng và một nhân tố đậm đặc không hẳn băng.
Oberon"s density of 1.63 g/cm3, which is higher than the typical mật độ trùng lặp từ khóa of Saturn"s satellites, indicates that it consists of roughly equal proportions of water ice & a dense non-ice component.
Các đặc thù của các thành phần hỗn hợp (ví dụ như nồng độ, nhiệt độ và khối lượng riêng) rất có thể được phân bố đồng hầu như trong thể tích tuy nhiên chỉ trong trường hợp không tồn tại hiện tượng khuếch tán hoặc sau thời điểm đã khuếch tán.
The properties of the mixture (such as concentration, temperature, and density) can be uniformly distributed through the volume but only in absence of diffusion phenomena or after their completion.
Góc lệch của bé lắc phụ thuộc vào tương đối vào tỷ lệ và thể tích của Trái Đất cũng tương tự ngọn núi: nếu mật độ và thể tích của núi Schiehallion hoàn toàn có thể đánh giá bán được trường đoản cú cuộc điều tra khảo sát trắc địa, thì ông có thể tính ra khối lượng riêng của Trái Đất.
The deflection angle depended on the relative densities and volumes of the Earth và the mountain: if the density và volume of Schiehallion could be ascertained, then so could the density of the Earth.
Để ưa thích ứng cùng với sử tương bội phản khối lượng riêng thân lớp đá trầm tích bao phủ và lớp muối, bước đầu điapia hoạt động, chiều cao của điapia phải lớn hơn hai phần bố đến cha phần tứ độ dày của lớp đá phủ. Nếu điapia hệp độ cao của nó buộc phải cao hơn.
To accommodate common density contrast between the overburden sediment và the salt, beginning active diapirism, the diapir height must be more than two-thirds khổng lồ three-quarters the thickness of the overburden.
Một trong những đóng góp lớn sau cùng của Maxwell đối với khoa học đó là tham gia biên soạn thảo (với mọi ghi chú gốc) các phân tích của Henry Cavendish, mà từ đó phát chỉ ra các nghiên cứu và phân tích của Cavendish, nhưng một trong các đó là vụ việc về khối lượng riêng của Trái Đất và thành phần của nước.
One of Maxwell"s last great contributions to lớn science was the editing (with copious original notes) of the research of Henry Cavendish, from which it appeared that Cavendish researched, amongst other things, such questions as the density of the Earth & the composition of water.
Vì tỷ lệ trung bình trọng lượng của lỗ đen bên phía trong bán kính Schwarzschild tỉ trọng nghịch với bình phương trọng lượng của nó, các lỗ đen siêu vĩ đại có tỷ lệ trung bình nhỏ tuổi hơn của lỗ đen trọng lượng sao (mật độ trung bình của lỗ black cỡ 108 M gần bằng khối lượng riêng của nước).
Since the average mật độ trùng lặp từ khóa of a black hole inside its Schwarzschild radius is inversely proportional to the square of its mass, supermassive black holes are much less dense than stellar đen holes (the average density of a 108 M☉ black hole is comparable to lớn that of water).
Cùng một lúc, và đó là lần đầu tiên, như cửa hàng chúng tôi đã lý giải trước kia, electron tự nó là 1 trong những plasma nhỏ, và vì nguyên nhân đó, nó tất cả từ ngôi trường riêng của bản thân nó tất cả trường lôi kéo riêng của mình, nó có từ quyển của riêng mình, và nó cài khối lượng riêng của nó.
At the same time, for the first time, as we have explained before, electron itself is a miniature Plasma, và for that reason, it possesses it"s own magnetic field it possesses its own gravitational field, it possesses its own magnetosphere, and it possesses its own mass.

Xem thêm: What Does Standin Dota 2 Là Gì Standin Dota 2 Là Gì, What Does Standin Mean


Assuming that Methone is in hydrostatic equilibrium, i.e. That its elongated shape simply reflects the balance between the tidal force exerted by Saturn & Methone"s gravity, its density can be estimated: 7002310000000000000♠0.31+0.05 −0.03 g/cm3, among the lowest density values obtained or inferred for a Solar System body.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M