BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Vết hiệu nhận ra biểu vật Tròn (địa lý)

 

b. Cách vẽ biểu đồ dùng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

c. Biện pháp nhận xét biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

d. đông đảo lỗi thường gặp khi vẽ biểu vật dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. đề xuất dùng thước đo % (không đề nghị lấy % x 3,6o), tránh việc dùng thước đo độ

 

g. Lấy ví dụ minh họa rõ ràng biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 cùng năm 2014.

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ biểu đồ tròn

Rút ra hầu như nhận xét đề xuất thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô bán kính nữa mặt đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng hiệu quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 cùng năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% khớp ứng nữa mặt đường tròn (1800).

-Do kia 1% khớp ứng cung 1,80 của đường tròn.

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://cultureldjazair2007.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và đối chiếu bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của nước ta từ 2005 – 2014 giảm từ 948,8 xuống 738,2 ngàn ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, cầm thể:

+Diện tích phương diện nước ngọt tăng: vội vàng 1,1 lần (308,5 ngàn ha so với 288,2 ngàn ha)

+Diện tích mặt nước mặn, lợ giảm: vội vàng 1,5 lần (660,6 ngàn ha đối với 429,7 ngàn ha)

Về quy mô diện tích s nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, cầm cố thể:

+Năm 2005: vội 2,3 lần (660,6 ngàn ha so với 288,2 ngàn ha)

+Năm 2014: vội vàng 1,4 lần (429,7 nghìn ha so với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm to nhất: 97,7% cùng 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi hỗn hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm rất nhỏ, ít biến động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm mập nhất: 80,0% cùng 84,5%, nhưng giảm 165,3 ngàn ha.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kỳ 2 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án) Năm 2021

-Nuôi cá chỉ chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 ngàn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi láo hợp, thuỷ sản khác chiếm phần khá, giảm nhanh: 92,4 ngàn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích s mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa phần là diện tích s nuôi cá; so với diện tích khía cạnh nước mặn, lợ nhiều hơn thế nữa diện tích phương diện nước ngọt, đã có xu hướng giảm với chiếm đa số là diện tích s nuôi tôm.