Lý thuyết Hóa 10 bài bác 2. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố chất hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton với điện tích 1+

- giả dụ hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

⇒ Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi gồm 8 proton

⇒ Điện tích hạt nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị điện tích phân tử nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện: số proton thông qua số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ bao gồm số đơn vị điện tích hạt nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ bao gồm 7 proton cùng 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bằng tổng của tổng số hạt proton (Z) và tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: phân tử nhân nguyên tử Liti bao gồm 3 proton với 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc thù cơ phiên bản cho phân tử nhân với nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tắc hóa học gồm những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (Z) tuy nhiên khác số khối (A).

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều ở trong nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều phải có 6 proton cùng 6 electron.

⇒ Những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân thì bao gồm cùng tính chất hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử của một yếu tắc được điện thoại tư vấn là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là đều nguyên tử bao gồm cùng số proton nhưng mà khác số nơtron, vì vậy số khối của chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro tất cả 3 đồng vị là: 

*

+ Clo tất cả 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử: cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần solo vị trọng lượng nguyên tử.

- Do cân nặng của e quá nhỏ dại nên nguyên tử khối coi như ngay số khối A.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 1 1 Bài 1: Tiêu Chuẩn Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa phải (A¯)

- vày một thành phần thường có khá nhiều đồng vị phải nguyên tử khối của thành phần này là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.