- Chọn bài -Từ vựng Unit 2: Making ArrangementsGetting Started (trang 18 SGK tiếng Anh 8)Listen and Read (trang 19 SGK tiếng Anh 8)Speak (trang 20-21 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen (trang 21 SGK giờ Anh 8)Read (trang 21-22 SGK tiếng Anh 8)Write (trang 23-24 SGK tiếng Anh 8)Language Focus (trang 25-26 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 8 Unit 2

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Học tốt Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 khiến cho bạn giải những bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 8 tập trung vào bài toán sử dụng ngôn ngữ (phát âm, tự vựng với ngữ pháp) để cải cách và phát triển bốn kĩ năng (nghe, nói, đọc với viết):

1. Write sentences about what these people are going khổng lồ be. Use the words in the box.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 2

(Trang 15-16 sách bài tập tiếng Anh 8)

a. Lan is going lớn be a dancer.

b. Hoa is going to be a teacher.

c. Tom & John are going lớn be pilots.

d. nam is going to be a lawyer.

e. Bob is going lớn be an actor.

f. Peter is going to lớn be a chef.

g. Loan is going to be an interpreter.

h. Linda is going to lớn be an athlete.

i. Thu is going to be a singer.

2. ảo diệu questions for the following statements. Use the words in brackets. (Trang 16-17 sách bài bác tập giờ Anh 8)

a. What are you going lớn eat?

b. What are you going to see?

c. What is he going lớn study?

d. What are you going to cook?

e. What are they going to buy?

f. When is he going lớn have exams?

g. Are you going to lớn have a birthday party?

h. Is she going to lớn go by bus?

i. Are you going to lớn have a meeting on Saturday?


3. Look at the things ba has prepared for his summer activities và complete the sentences about his plan. (Trang 18 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8)

This summer Nam’s going to listen khổng lồ music.

a. He’s going to lớn play football.

b. He’s going lớn read books.

c. He’s going khổng lồ go swimming.

d. He’s going to watch TV.

e. He’s going to lớn play chess.

f. He’s going to lớn play tennis/ pingpong.

g. He’s going khổng lồ play computer games.

4. Match the sentence in (I) with the appropriate response in (II). (Trang 19 sách bài xích tập tiếng Anh 8)

a. Db. Ac. Bd. Fe. Ef. C

5. Read each of the following sentences & put I for Intention, p. For Prediction. (Trang 19-20 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8)

a. Ib. Ic. Pd. Ie. P
f. Pg. Ih. Pi. Ij. I

6. Complete the sentences, using the appropriate adverbs in the box. (Trang 20 sách bài xích tập tiếng Anh 8)

a. Upstairsb. Downstairsc. There
d. Insidee. Heref. Outside

7. Write sentences about your plan for this summer. You may use the following ideas. (Trang 21 sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8)

Gợi ý:

– This summer I’m going to lớn visit my relatives in the countryside.

– This summer I’m going khổng lồ attend a summer course of English.

– This summer I’m going to lớn help my parents with some work.

– This summer I’m going khổng lồ go for a picnic with my friends.

– This summer I’m going lớn play some sports.

– This summer I’m going to lớn read my favourite books.

– This summer I’m going to lớn go khổng lồ the movies.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 35 : Benzen Và Đồng Đẳng, Benzen Và Đồng Đẳng

– This summer I’m going to lớn listen to music.

8. Put the following words into 3 groups of arts, crafts, & outdoor activities. (Trang 21 sách bài bác tập giờ Anh 8)

*

9. Read the passage & fill in each gap with a suitable word. Circle A, B, C or D. (Trang 22 sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8)

1. A2. B3. D4. C5. A6. B
7. B8. A9. C10. B11. D12. B

10. Read the passage và answer the multiple-choice questions. (Trang 23-24 sách bài xích tập giờ Anh 8)

a. Bb. Cc. Cd. Be. Df. B