Câu 1. Complete the sentences with do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t.Câu 2. Write instruction on how lớn cook vegetables.Câu 3. Complete the sentences. Use the words in the box.Câu 4. Look at the table and write sentences with so, too, either or neither.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 7: skills 2 trang 65


Câu 1. Complete the sentences with do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t.

( ngừng câu với do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t.)

a) My mother didn’t wash it. I did.

b) I don’t like mangoes, but Hoa.........................

c) nam likes durian, but I.........................

d) We don’t eat plenty of cereals, but they.........................

e) He didn’t vày morning exercise yesterday, but she..........................

f) bố doesn’t eat sensibly but I..........................

g) I slept very well last night but my brother........................

h) We use a lot of sugar in cooking but she...........................

i) My mother didn’t buy fruits yesterday but my father.....................

Đáp án

a) My mother didn’t wash it. I did. (Mẹ tôi không rửa. Tôi sẽ làm.)

b) I don’t lượt thích mangoes, but Hoa does. (Tôi không thích hợp xoài, mà lại Hoa thì có.)

c) phái mạnh likes durian, but I don’t (Nam thích sầu riêng, nhưng tôi không)

d) We don’t eat plenty of cereals, but they do (Chúng ta không ăn nhiều ngũ cốc, dẫu vậy họ tất cả ăn)

e) He didn’t bởi morning exercise yesterday, but she did (Anh ấy đang không tập thể dục buổi sớm ngày hôm qua, cơ mà cô ấy sẽ làm)

f) tía doesn’t eat sensibly but I do (Ba không ăn hợp lí nhưng tôi thì có)

g) I slept very well last night but my brother didn’t (Tôi ngủ ngon đêm qua cơ mà anh tôi không)

h) We use a lot of sugar in cooking but she doesn’t. (Chúng tôi sử dụng rất nhiều đường vào nấu ăn uống nhưng cô ấy không.)

i) My mother didn’t buy fruits yesterday but my father did. (Mẹ tôi đang không mua hoa quả ngày ngày hôm qua nhưng ba tôi đang làm


Câu 2. Write instruction on how khổng lồ cook vegetables. (Viết phía dẫn như thế nào để đun nấu rau)

*

*

Đáp án

b) Pour the water into the sauce pan. (Đổ nước vào nồi)

c) Heat the water until it is boiled. (Đun nước đến khi nó sôi)

d) Put the vegetables into the sauce pan. (Bỏ rau xanh vào nồi)

e) Wait in 3 minutes. (Đợi vào 3 phút)

f) Take the vegetables out of the sauce pan & put them in the dish.( Vớt rau củ ra và đạt lên đĩa)

g) Now the vegetables are ready to serve . ( Bây tiếng thì rau củ đã ăn uống được rồi)


Câu 3. Complete the sentences. Use the words in the box. ( Hoàn thành câu và thực hiện những từ vào hộp)

too either so neither

 

 

a) He doesn’t lượt thích carrots and.......................... I.

He doesn’t lượt thích peas...................................

b) Would you lượt thích some potatoes?

Yes. And I’d like some cabbage,.............................. .

c) They lượt thích fish. We.................................................

d) He was ill yesterday and........................... His mother.

e) Wash the spinach well. Cook it well...........................

 

Đáp án

a) He doesn’t lượt thích carrots & neither vày I.

He doesn’t like peas either

b) Would you lượt thích some potatoes?

Yes. Và I’d like some cabbage, too

c) They like fish. We lượt thích fish, too

d) He was ill yesterday and so was his mother.

e) Wash the spinach well. Cook it well too


Câu 4. Look at the table & write sentences with so, too, either or neither.

(Nhìn vào bảng và viết những câu cùng với so, too, either, neither)


 

Mai

Lan

Nga

Hoa

Orange

X

X

Apple

X

X

Custard

X

Mango

X

X


a) Mai likes oranges and so does Nga (or) Nga does, too.

b) Mai doesn’t like custard and..............................................................

c)..................................................................................................................

d) .................................................................................................................

e) Lan.......................................................................................................... 

f) Lan .......................................................................................................

g)..................................................................................................................

 h).................................................................................................................

i) Nga ....................................................................................................

j) Nga...........................................................................................................

k)....................................................................................... ....

l) ..........................................................................................

m) Hoa.........................................................................................................

n) Hoa........................................................................................... ..............

o)............................................................................................

p)...................................................................................................................

Đáp án

b) Mai doesn’t like custard & Nga doesn’t like custard either.

c) Mai likes apples and so does Lan.

d) Mai likes mangoes & Hoa likes mangoes, too.

e) Lan doesn’t like oranges & neither does Hoa.

f) Lan likes apples and Mai likes apples, too.

g) Lan likes custard & so does Hoa.

h) Lan doesn’t like mangoes and Nga doesn’t lượt thích mangoes either.

i) Nga likes oranges and Mai likes oranges, too.

j) Nga doesn’t like apples & neither does Hoa

k) Nga doesn’t lượt thích custard & Mai doesn’t like custard, either

l) Nga doesn’t like mangoes và neither does Lan.

m) Hoa doesn’t lượt thích oranges và Lan doesn’t lượt thích oranges, either.

n) Hoa doesn’t lượt thích apples và neither does Nga

o) Hoa likes custard và Lan likes custard, too

p) Hoa likes mangoes và so does Mai.


 

Câu 5. Underline the correct words in italic. The first one is done for you.

(Gạch chân trường đoản cú đúng in nghiêng. Cái thứ nhất được tạo nên bạn)

My mother added some wine to lớn the beef so it tasted good/well.

a) You should wash your hands careful/carefully before meals.

b) This chocolate cake tastes well/good.

c) Nga sat silent/silently in her room.

d) You look beautiful/beautifully tonight.

e) She danced beautiful/beautifully at the các buổi party last night.

f) These flowers smell sweetly/sweet.

g) Lan feels happy/happily about her chạy thử result.

h) The children walked happy/happily to the toy store.

i) Let"s go swimming. - That sounds good/well.

j) The children seem tired/tiredly.

Đáp án

a) You should wash your hands careful/carefully before meals.

b) This chocolate cake tastes well/good.

c) Nga sat silent/silently in her room.

d) You look beautiful/beautifully tonight.

e) She danced beautiful/beautifully at the các buổi party last night.

f) These flowers smell sweetly/sweet.

g) Lan feels happy/happily about her chạy thử result.

h) The children walked happy/happily to the toy store.

i) Let"s go swimming. - That sounds good/well.

j) The children seem tired/tiredly.

 

Câu 6. Complete the sentences, using a little/ a few (Hoàn thành câu, thực hiện a little/ a few)

a) There were ... People at the exhibition yesterday.

b) There is ... Salt left.

c) I went to the beach ... Days ago.

d) There will be ... Rain tomorrow.

e) ... Friends visited me last weekend.

f) Could I have ... Sugar for my tea, please?

g) There are ... Mangoes in the fridge.

h) May I borrow ... CDs?

i) I tried ... Pairs of shoes.

j) I put on ... Make - up every day.

Đáp án

a) a few b) a little c) a few

d) a little e) A few f) a little

g) a few h) a few i) a few j) a little

 

Câu 7. Fill the words in the box below .into the blanks. (Điền từ trong hộp dưới vào vị trí trống)

foods water health prevention cancer

 

A healthy diet is one that helps maintain or improve ...(1).... It is important for the ...(2)... Of many chronic health risks such as: obesity, heart disease, diabetes, and ...(3)... .

A healthy diet involves consuming appropriate amounts of all nutrients, và an adequate amount of ...(4)... . Nutrients can be obtained from many different ...(5)... , so there are a wide variety of diets that may be considered healthy.

Đáp án

A healthy diet is one that helps maintain or improve health It is important for the prevention of many chronic health risks such as: obesity, heart disease, diabetes, & cancer .

A healthy diet involves consuming appropriate amounts of all nutrients, và an adequate amount of water . Nutrients can be obtained from many different foods , so there are a wide variety of diets that may be considered healthy.

Dịch

Một cơ chế ăn uống an lành là trong những yếu tố giúp duy trì hoặc nâng cao sức khoẻ Điều đặc trưng là phòng đề phòng nhiều nguy cơ tiềm ẩn sức khoẻ kinh niên như: lớn phì, bệnh dịch tim, tiểu con đường và ung thư.

Xem thêm: Lag Là Gì, Nghĩa Của Từ Lag, Cách Khắc Phục Tình Trạng Lag

Chế độ ăn uống lành mạnh tương quan đến việc tiêu thụ một lượng hóa học dinh dưỡng phù hợp và số lượng nước đầy đủ. Hóa học dinh dưỡng có thể thu được từ rất nhiều loại thực phẩm không giống nhau, bởi vậy có rất nhiều loại chế độ ăn có thể được coi là lành mạnh.