Giải bài xích tập trang 22 bài xích 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản bội ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 11


Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li thứ hạng bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li hình dạng axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch gồm = 0,01 OM. Tính và pH của dung dịch. Môi trường của dung chất dịch này là axit, trung tính tốt kiềm ? Hãy cho thấy màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 với = 1,0 . 10-12 M.

Môi trường axit. Quỳ có màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính nồng độ mol của những ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M cùng = 1,0.10-5M.

Môi ngôi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein có màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk hóa học 11

Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi

A. Những chất làm phản ứng cần là hồ hết chất dễ tan.

B. Các chất phản bội ứng phải là hầu hết chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Phản bội ứng không phải là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số ion trong dung dịch phối hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được sinh sản thành vào dung dịch bởi cặp chất nào tiếp sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: Mục Lục Sách Giáo Khoa (Sgk) Hóa 12, Giải Bài Tập Sgk Hóa Học Lớp 12

Bài 7 trang 23 sgk hóa học 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của phản nghịch ứng dàn xếp ion vào dung dịch tạo nên thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).