Giải bài tập trang 101, 102 bài 22 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: vạc biểu nội dung cơ bạn dạng của thuyết cấu trúc hoá học...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sgk cơ bản


Bài 1 trang 101 sgk hoá học 11

Phát biểu ngôn từ cơ bạn dạng của thuyết cấu tạo hoá học.

Trả lời

- trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị với theo một đơn chiếc tự nhất định. Trang bị tự liên kết đó hotline là link hóa học. Sự thay dổi vật dụng tự liên kết đó , có nghĩa là thay đổi kết cấu hóa học , đã ra hợp hóa học khác.

-Trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những liên kết với nguyên tử những nguyên tố khác cơ mà còn links nhau chế tạo thành mạch cacbon ( mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh , mạch không nhánh)

-Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào nhân tố phân tử ( bản chất , số lượng các nguyên tử) và cấu trúc hóa học tập (thứ tự liên kết những nguyên tử)

Bài 2 trang 101 sgk hoá học 11

So sánh chân thành và ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Mang lại thí dụ minh hoạ.

-Giống: Đều cho thấy thêm thành phần yếu tắc và con số nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử

-Khác: phương pháp phân tử không biểu diễn thứ từ và phương pháp liên kết giữa những nguyên tử, trong lúc công thức cấu trúc nói lên rõ điều này.

Ví dụ

*

Bài 3 trang 101 sgk hoá học 11

Thế làm sao là link đơn, links đôi, links ba ?

Giải:

*

Bài 4 trang 101 sgk hoá học tập 11

Chất nào dưới đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Lời giải:

Chọn A

Bài 5 trang 101 sgk hoá học tập 11

 Những hóa học nào sau đó là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

*

Lời giải:

Những chất là đồng đẳng của nhau :

a, d với e ; a, d cùng g ; b, d và e ;

b, d với g ; i với h ; c với h.

Những chất là đồng phân của nhau ;

a cùng với b ; e cùng với g ; c cùng với i.

Bài 6 trang 102 sgk hoá học tập 11

 Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất gồm công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Xem thêm: Hoá Học 10 Bài 2: Hạt Nhân Nguyên Tử Nguyên Tố Hóa Học Đồng Vị

Lời giải:

Viết CTCT ứng với CTPT:

C2H6O: CH3-CH2-OH; CH3 - O -CH3

C3H60: CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH - O - CH3;

*

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3;  

 

*

Bài 7 trang 102 sgk hoá học tập 11

Những công thức cấu tạo nào bên dưới đây thể hiện cùng một hóa học ?

*

Lời giải:

(I), (III) và (IV); (II) và (V). 

Bài 8 trang 102 sgk hoá học tập 11

Khi mang lại 5,30 gam láo hợp tất cả etanol C2H5OH với propan-1-ol CH3CH2CH2OH chức năng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).