bài xích 1 trang 159 SGK chất hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK hóa học 11. Ứng với cách làm phân tử...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 35

Xem giải thuật


bài 2 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài xích 2 trang 159 SGK hóa học 11. Toluen và benzen phản nghịch ứng được với hóa học nào sau đây:...

Xem giải mã


bài bác 3 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài xích 3 trang 159 SGK hóa học 11.Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong những trường hòa hợp sau:

Xem lời giải


bài 4 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 4 trang 160 SGK hóa học 11. Trình bày cách thức hóa học phân biệt những chất...

Xem giải mã


bài bác 5 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài xích 5 trang 160 SGK chất hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng tất cả tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Xem giải thuật


bài xích 6 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài bác 6 trang 160 SGK chất hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem lời giải


bài 7 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 7 trang 160 SGK chất hóa học 11. đến benzen tính năng với lượng dư...

Xem giải thuật


bài 8 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài xích 8 trang 160 SGK chất hóa học 11. So sánh đặc thù hóa học tập của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của những phản ứng để minh họa.

Xem giải thuật


bài 9 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài 9 trang 160 SGK chất hóa học 11. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng thân stiren...

Xem giải mã


bài bác 10 trang 160 SGK chất hóa học 11

Giải bài 10 trang 160 SGK chất hóa học 11. Trình bày phương thức hóa học phân biệt...

Xem giải mã


bài bác 11 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài xích 11 trang 160 SGK chất hóa học 11. Khi bóc hiđro của 66,25 kilogam etylbenzen chiếm được 52 kg stiren...

Xem giải thuật


bài bác 12 trang 161 SGK chất hóa học 11

Giải bài 12 trang 161 SGK hóa học 11. Trình bày cách đơn giản dễ dàng để nhận được naphtalen tinh khiết....

Xem giải mã


bài xích 13 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài xích 13 trang 161 SGK hóa học 11. Từ etilen cùng benzen, tổng đúng theo được stiren theo sơ đồ:...

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 23 : Hiđro Clorua, Giải Hóa 10 Bài 23: Hiđro Clorua

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.