Giải bài bác tập trang 13, 14 bài 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: nguyên tố hoá học là đầy đủ nguyên tử tất cả cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 1: thành phần nguyên tử


Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học tập là đều nguyên tử bao gồm cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron và số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tố hoá học vị nó mang đến biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Nguyên tố cacbon bao gồm hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10

Hãy xác định diện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các nhân tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học tập 10

Đồng gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy nguyên tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ tất cả đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Oxi thoải mái và tự nhiên là một láo lếu hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Bài: Ứng Dụng Công Nghệ Vi Sinh Để Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon tách ra từ không khí là lếu láo hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở đk tiêu chuẩn.