*
*
*
*
*

Khi cần sử dụng thước thẳng cùng compa để đo 2 lần bán kính ngoài của miệng cốc (hình a) và 2 lần bán kính trong của cốc (hình b).

-->