Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 gồm đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 cuối học kỳ 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ lâu năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân tách hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi màu xanh lá cây và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ lâu năm đường chéo thứ nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bằng độ lâu năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : kiếm tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng với hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số mập gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ trang bị

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = đôi mươi (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé bỏng là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm bố mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào vị trí chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc ráng kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện thời tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện giờ tổng số tuổi của hai mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ nhiều năm đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ đồ dùng tuổi con là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi blue color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh lá cây so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ dài các đường chéo là 60dm với 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến bự là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bản đồ này ứng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): tất cả hai rổ cam, nếu sản xuất rổ đầu tiên 4 trái thì tiếp nối số cam ở nhì rổ bằng nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ đầu tiên thì sau đó số cam sinh hoạt rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sống rổ trang bị hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ bao gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số bao gồm 3 chữ số làm thế nào cho nếu mang mỗi số cùng với 543 thì được số bao gồm 3 chữ số như thể nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ thiết bị hai nhiều hơn thế nữa rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ sản phẩm hai.

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật dụng ta thấy:

Số cam sinh hoạt rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ sản phẩm hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang lại 2, vừa chia hết mang lại 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết mang lại 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A bao gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, sót lại là loại trung bình. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. cho hình bình hành tất cả chu vi đều nhau (cùng bởi 12 cm) một hình có số đo một cạnh là 3 cm, một hình tất cả số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và ghi thương hiệu hình thoi vào một trong những trong nhị hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích s tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sáng sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Giờ chiều ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính chính là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Cách Tính Phân Tử Khối Là Gì ? Cách Tính Phân Tử Khối Của Một Chất

Số mét vuông buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ dài đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào chỗ chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số dưới đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào địa điểm chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm m và n làm sao cho

*
, m với n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần sản phẩm hai bán tốt bằng
*
lần đồ vật nhất. Sau nhị lần cung cấp bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi thuở đầu bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):