Gia sƣ khả năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) để trước ý vấn đáp : bài : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân số thời gian mươi nhị phần tám mươi tư viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 bài bác 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cùng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c trăng tròn 20 bài bác : (1 điểm) A vào phân số sau, phân số nhỏ xíu : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a 20 24 b 24 20 c trăng tròn 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 đôi mươi PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) bài : (1 điểm) kiếm tìm x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… bài : (1,5 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm bài : (1 điểm) a) Điền chữ thích hợp vào nơi chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c thiết bị M 6cm Thự c O vật dụng D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật p. Hình …………………………………… b) diện tích hình bình hành ABCD là……………… diện tích s hình MNPQ …………………………… bài bác 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật có nửa chu vi 125 cm Chiều rộng rộng hình chữ nhật chiều dài Tính chiều lâu năm chiều bài bác giải bài bác : (1 điểm) Hiện bà mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi chị em gấp lần tuổi Tính tuổi người bài bác giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số tương thích điền vào vị trí chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn gàng thành phân số về tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) trong phân số sau phân số bự nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ có kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) chưng Hồ sinh vào năm 1890 bác bỏ sinh vào: A chũm kỉ XX B vắt kỉ XIX C gắng kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) tìm kiếm x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kilogam giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) bà bầu 27 tuổi Sau năm tuổi người mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu vấn đáp đúng: 1) quý hiếm số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) trong phân số sau phân số bự 1: 4 5 A B C D 5 4) vào phân số phân số buổi tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số phù hợp điền vào nơi chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) trong số số vừa phân tách hết đến 2, vừa phân chia hết đến 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ thứ 1: 10000, đo tren vật dụng 1cm độ lâu năm thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh 3dm 6dm diện tích hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A gồm 26 học sinh, lớp 4B tất cả 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần trường đoản cú tính: (5 điểm): bài xích 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) bài bác : tra cứu x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: tía 30 tuổi, tuổi tuổi cha Hỏi tía tuổi, tuổi ? bài giải 4/ bài bác tốn : Lớp 4A tất cả 35 học sinh lớp 4B gồm 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng các lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài bác giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: bài (0,5 điểm) : quý hiếm số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 bài (0,5 điểm): Số tương thích điền vào khu vực chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B bài bác 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A vào hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC ko b/ AB không tuy nhiên song cùng với AD C D bài xích (0,5 điểm): mang lại số sau: 20; 30; 50; 90 số chia hết đến 2, 3, là: A trăng tròn B 30 C 50 D 90 bài (0,5 điểm) : có viên bi màu xanh viên bi red color phân số số viên bi blue color so với toàn bô viên bi là: A 10 B 10 bài bác (0,5 điểm): trong phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) bài xích 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số bé xíu 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 bài xích 2: (1 điểm) - kiếm tìm x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = bài bác 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 175m, chiều rộng lớn chiều dài Tính diện tích ruộng hình chữ nhật bài xích giải bài xích (1 điểm) Tổng nhị số 500, hiệu nhị số 50 Tìm nhị số ... Thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A gồm 26 học tập sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần...


Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2


Xem thêm: Công Nghệ 10 Bài 31: Sản Xuất Thức Ăn Nuôi Thủy Sản Xuất Thức Ăn Nuôi Thủy Sản

45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) vào phân số sau phân số khủng 1: 4 5 A B C D 5 4) trong phân số phân số tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = ... 4/ việc : Lớp 4A tất cả 35 học viên lớp 4B gồm 33 học viên tham gia trồng Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học viên trồng số nhƣ ? bài bác giải