1. Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang1.1. Mã 1022. Mã 1043. Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước


Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bắc Giang kèm đáp án cụ thể bên dưới. Những em hãy đọc đề cập nhật mới nhất mặt dưới!Đáp án trắc nghiệm mã 102CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1C6D11D2A7C12C3B8D13C4B9C14D5D10A15A
Đáp án tự luận
Câu 1.1.(eginaligned &left{eginarray l x - y = 4 \ 2 x + y = 5 endarray Leftrightarrow left{eginarray l x - y = 4 \ 3 x = 9 endarray Leftrightarrow left{eginarrayl y=-1 \ x=3 endarray ight. ight. ight.\ endaligned)Vậy hệ phương trình tất cả tập nghiềm là (x ; y)=(3 ;-1).2.Điều kiện: ( x>0, x eq 1)(eginaligned phường &=left(dfrac1sqrtx+1-dfrac1x+sqrtx ight): dfracsqrtx-1x+2 sqrtx+1 \ &=left(dfrac1sqrtx+1-dfrac1sqrtx(sqrtx+1) ight): dfracsqrtx-1(sqrtx+1)^2 \ &=dfracsqrtx-1sqrtx(sqrtx+1) cdot dfrac(sqrtx+1)^2sqrtx-1 \ &=dfracsqrtx+1sqrtx endaligned)( ext Vậy P=fracsqrtx+1sqrtx ext cùng với x>0, x eq 1)3.a) với m=-5 , núm vào (1) ta được:(eginaligned & x^2-2 x+(-5)-3=0 \ Leftrightarrow và x^2-2 x-8=0 \ Leftrightarrow & x^2+2 x-4 x-8=0 \ Leftrightarrow và x(x+2)-4(x+2)=0 \ Leftrightarrow &(x-4)(x+2)=0 \ Leftrightarrow &left<eginarray l x - 4 = 0 \ x + 2 = 0 endarray Leftrightarrow left<eginarrayl x=4 \ x=-2 endarray ight. ight. endaligned)
Vậy m=-5 thi phương trình vẫn cho tất cả tập nghiệm: S=-2 ; 4.b)Xét phương trình: (x^2-2 x+m-3=0(1))Phương trình (1) gồm hai nghiệm phân biệt (x_1, x_2 Leftrightarrow Delta^prime>0)(eginaligned &x_1^2+4 x_1 x_2+3 x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1^2+4 x_1 x_2+4 x_2^2 ight)-x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+2 x_2 ight)^2-x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+2 x_2-x_2 ight)left(x_1+2 x_2+x_2 ight)=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+x_2 ight)left(x_1+3 x_2 ight)=0 \ &Leftrightarrowleft<eginarrayl x_1+x_2=0 \ x_1+3 x_2=0 endarray ight. endaligned)TH1: (x_1+x_2=0)Kểt phù hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:(left{eginarrayl x_1+x_2=0 \ x_1+x_2=2 endarray Rightarrow ight. ext hệ phương trình vô nghiệm. )TH2: (x_1+3x_2=0)Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:(left{eginarray l x _ 1 + x _ 2 = 2 \ x _ 1 + 3 x _ 2 = 0 endarray Leftrightarrow left{eginarrayl x_1=3 \ x_2=-1 endarray ight. ight.)


Xem thêm: Thành Phần Kinh Tế Là Gì - Nền Kinh Tế Nhiều Thành Phần Là Gì

Thay (x_1=3, x_2=-1) vào (3), ta đượe:3. (-1) = m-3⇔m-3 = -3$⇔m = 0 (t/m)Vậy cùng với m=0 thỏa mãn yêu ước đề bài.Câu 2.Gọi số đồ vật thở mỗi nhà máy sản xuất A sản suất theo kế hoạch là x (máy thở, (x in mathbbN^*) )⇒Thời gian nhà máy sản xuất A tiếp tế máy thở theo kế hoạch là ( dfrac300x) (ngày)⇒Số trang bị thở xí nghiệp A thêm vào trên thực tế là x+5 (máy thờ)⇒Thời gian xí nghiệp sản xuất A cung ứng máy thở trên thực tế là (dfrac300x+5) (ngày)Vì thời gian hoàn thành công việc sớm rộng 10 ngày đối với kế hoạch cần ta tất cả phương trình:(eginaligned & dfrac300x-dfrac300x+5=10 \ Rightarrow và 30(x+5)-30 x=x(x+5) \ Leftrightarrow & 30 x+150-30 x=x^2+5 x \ Leftrightarrow & x^2+5 x-150=0 \ Leftrightarrow & x^2+15 x-10 x-150=0 \ Leftrightarrow & x(x+15)-10(x+15)=0 \ Leftrightarrow &(x-10)(x+15)=0 \ Leftrightarrow &left<eginarray l x - 1 0 = 0 \ x + 1 5 = 0 endarray Leftrightarrow left<eginarrayl x=10(t m) \ x=-15(mathrmktm) endarray ight. ight. endaligned)