Khi clo hóa một ankan X chỉ nhận được một dẫn xuất monoclo duy nhất gồm tỉ khối hơi so với hiđro là 53,25. Thương hiệu của ankan X là :

Phương pháp giải

+) Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2=> CTPT của dẫn xuất monoclo

+) Từtỉ khối hơi so với hiđro của dẫn xuất => tính n

+) vị phản ứng chỉ tạo nên một sản phẩm duy độc nhất => CTPT ankan X

Lời giải của GV autocadtfesvb.com

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo thành dẫn xuất monoclo :

$C_nH_2n+2,,,,,+,,,,,,Cl_2,,xrightarrow extas,,,C_nH_2n+1Cl,,,,,+,,,,,HCl$ (1)

Theo giả thiết $M_C_nH_2n+1Cl=53,25.2=106,5,$=> 14n + 36,5 = 106,5 => n = 5

=>CTPT của ankan là C5H12

Vì bội phản ứng chỉ tạo thành một thành phầm duy nhất đề xuất ankan X là 2,2-đimetylpropan.

Bạn đã xem: thành phầm thế monoclo duy nhất

Phương trình phản bội ứng :
Bạn đang xem: Dẫn xuất monoclo là gì

*

*

*

*

*

Sản phẩm của làm phản ứng vắt clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là :

(1) (CH3)3CCH2Cl (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 (3) CH3ClC(CH3)3

Cho isopentan chức năng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol, có ánh nắng khuếch tán, thu được sản phẩm chính tất cả công thức cấu tạo thu gọn gàng là

Cho tất cả ankan thể khí, đk thường tác dụng với Cl2theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì tạo ra được bao nhiêu dẫn xuất monoclo toàn bộ ?

Cho iso-pentan tác dụng với Br2 theo tỉ trọng 1 : 1 về số mol trong đk ánh sáng sủa khuếch tán thu đ­ược sản phẩm chính monobrom có công thức cấu tạo là

Cho toàn bộ ankan thể khí, điều kiện thường chức năng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo nên được về tối đa từng nào dẫn xuất monoclo tất cả?


Cho propan chức năng với clo có ánh nắng với tỉ lệ số mol 1 : 1 thì chiếm được số dẫn xuất halogen về tối đa là

Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 nhận được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là

khi clo hóa một ankan tất cả công thức phân tử C6H14, bạn ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan chính là :

Cho ankan X gồm CTPT là C6H14, hiểu được khi cho X công dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 chiếm được 2 sản phẩm thế monoclo. CTCT đúng của X là

Đồng phân X bao gồm CTPT C5H12. X tính năng với Cl2 (có ánh sáng) tạo nên 4 dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa links σ và bao gồm hai nguyên tử cacbon bậc tía trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X hiện ra 6 thể tích CO2 (ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Khi mang lại X tính năng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa hiện ra là :

Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo thành phầm dẫn xuất monoclo gồm thành phần trọng lượng Clo là 45,223%. Bí quyết phân tử của X là

Khi clo hóa một ankan X chỉ nhận được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Thương hiệu của ankan X là :
Xem thêm: Tam Giác Đều Là Gì ? Định Nghĩa, Tính Chất Về Tam Giác Đều Chi Tiết

Khí Clo hóa trọn vẹn ankan X thu được chất hữu cơ Y có cân nặng phân tử bự hơn trọng lượng phân tử của X là 138. Ankan X là :

Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất gồm tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng cùng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo nên 2 dẫn xuất monoclo ?

Cho 2-metylbutan chức năng với Cl2(ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số thành phầm monoClo về tối đa chiếm được là

Dãy ankan nào sau đây thỏa mãn đk : mỗi bí quyết phân tử có một đồng phân khi chức năng với clo theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1 tạo ra 1 dẫn xuất monocloankan tuyệt nhất ?

Ankan Y phản ứng cùng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối tương đối so cùng với H2 bằng 46,25. Tên của Y là :

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất tất cả tỉ khối hơi đối vớihiđro là 75,5. Thương hiệu của ankan đó là

Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, tín đồ ta chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan sẽ là :

Khi cho ankan X (trong phân tử gồm phần trăm cân nặng cacbon bằng 83,72%) chức năng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ nhận được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là :

Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm kiếm CTPT và xác định CTCT đúng của A hiểu được khi đến A công dụng với Cl2 theo tỉ trọng mol 1: 1 ta chỉ thu được một loại sản phẩm thế monoclo.

Khi tiến hành phản ứng nắm giữa ankan X với khá brom bao gồm chiếu sáng fan ta thu được tất cả hổn hợp Y chỉ cất hai chất sản phẩm. Tỉ khối khá của Y so với ko khí bởi 4. Tên của X là :

Khi triển khai phản ứng cố kỉnh giữa ankan X với hơi brom gồm chiếu sáng người ta thu được các thành phần hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối tương đối của Y đối với He bằng 29. Thương hiệu của X là :

Ankan X là chất khí ở điều kiện thường. X phản bội ứng với clo (có askt) tạo nên 2 dẫn xuất monoclo. Gồm bao nhiêu chất thỏa mãn điều khiếu nại trên?


Khi clo hóa một ankan bao gồm công thức phân tử C6H14, fan ta chỉ nhận được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là:

Ankan X bao gồm một nguyên tử cacbon bậc III, một nguyên tử cacbon bậc II, còn sót lại là những nguyên tử cacbon bậc I. Khi cho X công dụng với clo (askt) thu được từng nào dẫn xuất monoclo là đồng phân kết cấu của nhau?

Hiđrocacbon mạch hở X vào phân tử chỉ chứa links σ và gồm hai nguyên tử cacbon bậc tía trong một phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 1 thể tích X hiện ra 6 thể tích CO2 (ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Khi mang đến X công dụng với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1:1), số dẫn xuất monoclo về tối đa ra đời là

Cho những ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;

(b) CH4;

(c) CH3C(CH3)2CH3;

(d) CH3CH3;

(e) CH3CH(CH3)CH3.

Ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế nhất khi tính năng với Cl2(as) theo tỉ trọng mol (1:1) là

Khi clo hóa metan nhận được một thành phầm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Phương pháp của thành phầm là:

Phản ứng của metan cùng với clo thuộc loại phản ứng nào: CH4 + Cl2(overseta/s ightarrow) CH3Cl + HCl

Cho 5,6 lít ankan thể tích đo sinh hoạt 27,3oC với 2,2 atm tính năng hết cùng với clo ngoài ánh nắng thu được một dẫn xuất clo tuyệt nhất có trọng lượng 49,5 gam. Phương pháp phân tử của ankan là:

Hiđrocacbon Y mạch hở có 19 link σ trong phân tử (ngoài ra không thể liên kết như thế nào khác). Khi lấy Y thâm nhập phản ứng cố gắng với clo thì chiếm được 2 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của Y là: