Tuyển tập câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 gồm đáp án giỏi nhất bám đít chương trình học môn Công nghệ, giúp những bạn ôn tập tốt hơn.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 1 (có đáp án): bài mở đầu - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 1 (có đáp án): bài xích mở đầu - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 2 (có đáp án): Khảo nghiệm giống cây trồng - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 2 (có đáp án): Khảo nghiệm giống cây trồng - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào tế bào vào nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 7 (có đáp án): Một số tính chất của đất trồng - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7 (có đáp án): Một số tính chất của đất trồng - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 9 (có đáp án): Biện pháp cải tạo cùng sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 9 (có đáp án): Biện pháp cải tạo với sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 10 (có đáp án): Biện pháp cải tạo với sử dụng đất mặn, đất phèn - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 10 (có đáp án): Biện pháp cải tạo với sử dụng đất mặn, đất phèn - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 13 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất phân bón - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 13 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 15 (có đáp án): Điều kiện vạc sinh, phân phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, vạc triển của sâu, bệnh hại cây trồng - Đề số 2

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 17 (có đáp án): chống trừ tổng hợp dịch hại cây trồng - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 19 (có đáp án): Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật cùng môi trường - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 20 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 21 (có đáp án): Ôn tập chương 1 - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 22 (có đáp án): Quy luật sinh trưởng, phạt dục của vật nuôi - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài bác 23 (có đáp án): Chọn lọc giống vật nuôi - Đề số 1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài xích 25 (có đáp án): các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản - Đề số 1