Lý thuyết Hóa 10 bài bác 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

- nguyên lý 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng đột biến của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học 10

- cách thức 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- chế độ 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là những electron có chức năng tham gia hình thành link hóa học tập (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế xung quanh cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố chất hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng gọi là ô nguyên tố.

- Số trang bị tự của ô nguyên tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của thành phần đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) reviews các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: tất cả 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bắt đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) mang lại nguyên tố có Z=110, đó là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là những chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là các chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- những nguyên tố trong thuộc chu kì bao gồm số lớp electron bằng nhau và ngay số thứ tự của chu kì.

- mở màn chu kì là kim loại kiềm, sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 bọn họ nguyên tố có cấu hình electron quánh biệt: Lantan với Actini.

+ bọn họ Lantan: gồm 14 yếu tố đứng sau La (Z=57) thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 nhân tố sau Ac (Z=89) ở trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà lại nguyên tử có cấu hình electron tựa như nhau, cho nên có đặc điểm hóa học tương tự nhau và được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân chia thành 8 nhóm A (đánh số trường đoản cú IA mang đến VIIIA) và 8 đội B (đánh số từ bỏ IB cho VIIIB). Từng nhóm là 1 trong những cột, riêng nhóm VIIIB tất cả 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của group (trừ nhị cột cuối của group VIIIB).

* đội A:

- team A bao gồm 8 đội từ IA đến VIIIA.

- các nguyên tố đội A tất cả nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: team IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) với nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: nhóm IIIA đến VIIIA (trừ He).

- STT đội = Số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của group A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số máy tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* nhóm B:

- đội B tất cả 8 nhóm được đánh số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB với IIB theo chiều từ trái sang buộc phải trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm những nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Cách Tính Phân Tử Khối Là Gì ? Cách Tính Phân Tử Khối Của Một Chất

- team B gồm những nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số e lớp ko kể cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)