*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài bác 4. Làm phản ứng điều đình ion vào dung dịch các chất điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION trong DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo nên thành hóa học kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ dàng tan cùng phân li khỏe khoắn trong nước:

*

Trong số tư ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối hợp được với nhau tạo ra thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực ra phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được điện thoại tư vấn là phương trình ion rút gọn của làm phản ứng (1).

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút gọn cho biết thực chất của phản bội ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng chế tạo ra thành hóa học điện li yếu

a) bội nghịch ứng tạo thành thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH với HCl mọi dễ tan cùng phân li mạnh dạn trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch tạo nên phenolphtalein chuyển sang color hồng. Khi mang lại dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl vẫn phản ứng với những ion OH− của NaOH chế tạo ra thành hóa học điện li khôn xiết yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu của dung dịch trong ly mất, đó là lúc các ion H+ của HCl sẽ phản ứng không còn với các ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit có tính bazơ rất dễ dàng xảy ra vị tạo thành chất điện li siêu yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tung trong nước, nhưng tiện lợi tan trong hỗn hợp axit mạnh:

*

b)Phản ứng tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ sinh sản thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ tan cùng phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết phù hợp với các ion CH3COO- tạo nên thành chất điện li yếu hèn là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Bội nghịch ứng sản xuất thành hóa học khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng thân muối cacbonat cùng dung dịch axit rất dễ dàng xảy ra bởi vì vừa chế tạo ra thành chất điện li cực kỳ yếu là H2O, vừa tạo thành chất khí CO2 tách khỏi môi trường xung quanh phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat không nhiều tan vào nước mà lại tan dễ dàng trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất giản đơn trong hỗn hợp HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất năng lượng điện li là phản nghịch ứng giữa những ion.

2.Phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xẩy ra khi các ion kết hợp được với nhau chế tác thành tối thiểu một trong những chất sau:

_ chất kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh Công Nghệ 10, Please Wait

_ hóa học khí.