Bảng tuần hoàn hóa học 10 là 1 chương rất quan trọng, nó góp cho chúng ta hiểu thêm các điều lí thú về những nguyên tố cũng như biết được địa chỉ của yếu tố đó. Và cũng rất nhiều bạn chạm mặt khó khăn trong việc học chương này, bởi vì thế cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp cỗ tài liệu bài tập Hóa 10 chương 2 gồm đáp án để tiếp sức cho các bạn trong quá trình học chương này. Hãy bên nhau theo dõi tư liệu nhé.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ôn chương 2 hóa 10 có đáp án

TẢI XUỐNG PDF ↓

Bài tập Hóa 10 chương 2 tất cả đáp án

Dạng 1: quan hệ giữa địa chỉ với cấu tạo nguyên tử và đặc thù nguyên tố, đặc thù hợp chất

Bài 1: mang đến nguyên tử bao gồm kí hiệu 16-32X

a/ khẳng định các quý giá A, Z, p, n, e? thương hiệu X? thông số kỹ thuật e?

b/ Xác định vị trí X trong bảng tuần hoàn?

c/ X là kim loại, phi kim tốt khí hiếm? Giải thích?

d/ Hóa trị cao nhất với oxi? phương pháp oxit cao nhất?

e/ Hóa trị với H trong hợp hóa học khí? bí quyết hợp chất khí với H? (nếu có).

f/ cách làm hidroxit tương ứng? cho biết nó có tính axit hay bazo?

Bài 2: thành phần Y thuộc chu kì 3, đội VA.

a/ Y gồm bao nhiêu lớp e? Y tất cả bao nhiêu e hóa trị? những e hóa trị này nằm trong lớp e nào?

b/ Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của Y?

Bài 3: yếu tắc X ở trong chu kì 4, đội IIIB.

a/ Y có bao nhiêu lớp e? X bao gồm bao nhiêu e hóa trị? những e hóa trị này nằm trong lớp e nào?

b/ Viết cấu hình e nguyên tử của X?

Dạng 2 : So sánh đặc điểm các nguyên tố ở kề bên và hợp hóa học oxit, hidroxit của chúng

Bài 1. Sắp xếp các nguyên tố sau: O, C, N, F, B, Be, Li theo chiều tăng vọt tính phi kim? Giải thích?

Bài 2. Sắp xếp các nguyên tố sau: Na, Li, Cs, K, Rb theo chiều giảm dần tính kim loại? Giải thích?

Bài 3. Chuẩn bị xếp những nguyên tố sau: N, O, P, F theo chiều giảm dần tính phi kim? Giải thích?

Bài 4. Sắp xếp các nguyên tố sau: Na, K, Rb, Mg, Al theo chiều tăng vọt tính kim loại? Giải thích?

Bài 5. Sắp xếp những nguyên tố sau: C, S, N, F, O, H, Si, Cl theo chiều tăng mạnh tính phi kim? Giải thích?

Bài 6. Sắp xếp những hợp hóa học sau theo chiều sút dần tính bazo: Al2O3, Na2O, SiO2, MgO, SO3,P2O5, Cl2O7

Bài 7. Sắp đến xếp các hợp chất sau theo chiều tăng dần đều tính axit: NaOH, H2SiO3,HClO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4.

Dạng 3: xác định hai nguyên tố thuộc thuộc thuộc 1 chu kì ngơi nghỉ hai team A liên tiếp

Bài 2: Phân tử X2Y có tổng số hạt proton là 23, biết X và Y ở nhì ô liên tục trong 1 chu kì. Khẳng định X và Y, viết thông số kỹ thuật e của X cùng Y, phương pháp hợp chất?

Bài 3 : hai nguyên tố X với Y sống hai đội A liên tiếp trong BTH. Y thuộc team VA. Ở trạng thái đơn chất X với Y không phản ứng với nhau. Tổng thể proton trong phân tử nhân của X cùng Y là 23. Xác minh X, Y. Viết thông số kỹ thuật e và xác minh tính hóa chất cơ bạn dạng của chúng?

Dạng 4 : xác định hai nguyên tố cùng thuộc một tổ A ở nhị chu kì liên tiếp

Bài 1. Hai nguyên tố A và B nằm trong cùng một đội nhóm A và ở nhị chu kỳ tiếp tục của bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 52.

a. Khẳng định A với B?

b. Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của A và B?

Bài 2. Nhị nguyên tố A với B gồm tổng số năng lượng điện hạt nhân là 58. Biết A cùng B thuộc và một phân nhóm và ở nhì chu

kỳ thường xuyên của bảng tuần hoàn.

a. Xác minh A và B?

b. Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của A và B?

Dạng 5 : xác định tên nguyên tố phụ thuộc công thức oxit tối đa và công thức hợp hóa học khí cùng với hidro

Bài 1.

a) Oxit cao nhất của yếu tố R thuộc nhóm IIA cất 71,43% cân nặng của R. Khẳng định tên R?

b) Hợp chất khí với H của yếu tắc R thuộc team VA cất 17,65% khối lượng H. Khẳng định R?

Bài 2. Hợp hóa học khí với hidro của một nguyên tử ứng với công thức RH4. Oxit cao nhất của nó đựng 53,3% oxi. Tìm nguyên tố đó.

Bài 3. Hợp chất khí cùng với hidro của một nguyên tử ứng với bí quyết RH3. Oxit cao nhất của nó chứa 56,33% trọng lượng của oxi. Tìm kiếm nguyên tố đó. Bài 4. Oxit tối đa của yếu tố R gồm công thức RO3. Hợp hóa học khí của chính nó với hiđro bao gồm 5,88 % hiđro về khối lượng. Tra cứu R.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. địa điểm của nguyên tử có cấu hình electron 1s2s2p3s3p5 trong bảng tuần hoàn là

A. ô thiết bị 17, chu kì 3, đội VIIA

B. ô lắp thêm 17, chu kì 2, đội VIIA

C. ô máy 16, chu kì 3, team VIIA

D. ô sản phẩm 12, chu kì 2, đội VIIA

Câu 2. Yếu tố M có thông số kỹ thuật electron phân lớp bên ngoài cùng là 3s. địa điểm của M vào bảng tuần hoàn là

A. ô thiết bị 10, chu kì 2, đội IIA

B. ô đồ vật 18, chu kì 3, đội VIIIA

C. ô sản phẩm công nghệ 11, chu kì 3, team IA

D. ô đồ vật 12, chu kì 2, team VIIA

Câu 3. Thành phần A có Z = 10, địa chỉ của A trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 1, đội VIIA

B. Chu kì 2, nhóm VIIIA

C. Chu kì 4, team VIA

D. Chu kì 3, đội IVA

Câu 14. Độ âm điện của các nguyên tố. F, Cl, Br, I xếp theo chiều sút dần là

A. Cl > F > I > Br

B. I > Br > Cl > F

C. F > Cl > Br > I

D. I > Br > F > Cl

Câu 15. Nửa đường kính nguyên tử các nguyên tố Na, Li, Be, B theo chiều tăng dần là

A. B Al2O3 > MgO > SiO2.

B. Al2O3 > SiO2 > MgO > Na2O.

C. Na2O > MgO > Al2O3 > SiO2.

D. MgO Một số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi ĐHCĐ

Câu 5: Trong một đội A, trừ đội VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì (ĐH khối B – 2007)

A. Tính sắt kẽm kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần

B. Tính phi kim bớt dần, nửa đường kính nguyên tử tăng dần.

C. độ âm điện bớt dần, tính phi kim tăng dần.

D. Tính sắt kẽm kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. Câu 6: vào hợp hóa học ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation thông qua số electron của anion và tổng số electron vào XY là 20. Biết trong phần đông hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Bí quyết của XY là

A. AlN

B. NaF

C. LiF

D. MgO (ĐH khối B – 2007)

Câu 7: bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3 8 9 11 Li, O, F, mãng cầu được xếp theo đồ vật tự tăng ngày một nhiều từ trái qua bắt buộc là

A. F, O, Li, Na

B. F, Na, O, Li

C. F, Li, O, Na

D. Li, Na, O, F (ĐH khối A – 2008)

Câu 8: bí quyết phân tử của hợp chất khí tạo bởi vì nto R và hiđro là RH3. Vào oxit nhưng mà R bao gồm hóa trị cao nhất thì oxi chiếm phần 74,04% về khối lượng. Yếu tố R là

A. S

B. As

C. N

D. Phường (ĐH khối B – 2008)

Câu 9: Tổng số hạt p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học với vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là

A. Na, chu kỳ 3, nhóm IA

B. Mg, chu kỳ 3, đội IIA

C. F, chu kỳ luân hồi 2, đội VIIA

D. Ne, chu kỳ 2, nhóm VIIIA

Câu 26: Phần trăm trọng lượng của nhân tố R trong hợp chất khí với hiđro (R gồm số lão hóa thấp nhất) cùng trong oxit cao nhất tương ứng là a% cùng b%, với a:b = 11:4. Vạc biểu như thế nào sau đó là đúng? (ĐH khối A – 2012)

A. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là hóa học rắn.

B. Nguyên tử R (ở tâm trạng cơ bản) bao gồm 6 electron s.

C. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3.

D. Phân tử oxit tối đa của R không có cực.

Câu 27: X cùng Y là nhị nguyên tố thuộc và một chu kỳ, hai đội A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton trong nguyên tử X và Y là 33. Thừa nhận xét nào tiếp sau đây về X, Y là đúng?

A. Độ âm năng lượng điện của X to hơn độ âm điện của Y.

B. Đơn chất X là chất khí ở đk thường.

C. Phần bên ngoài cùng của nguyên tử Y (ở tâm lý cơ bản) gồm 5 electron.

D. Phân lớp bên ngoài cùng của nguyên tử X (ở tinh thần cơ bản) có 4 electron.

(ĐH khối A – 2012)

Câu 28: Ở tinh thần cơ bản, nguyên tử của yếu tố X gồm 4 electron sinh sống lớp L (lớp lắp thêm hai). Số proton gồm trong nguyên tử X là (CĐ khối A, B – 2013)A. 7.

B. 6.

C. 8.

Xem thêm: Bài 12: Thực Hành Bản Vẽ Xây Dựng Trang 62 Sgk Công Nghệ 11, Công Nghệ 11 Bài 12: Thực Hành Bản Vẽ Xây Dựng

D. 5.Câu 29: Ở tâm trạng cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử mãng cầu (Z = 11) là (ĐH khối A – 2013)

A. 1s22s22p53s2

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p43s1

Câu 30: cấu hình electron sinh sống trạng thái cơ phiên bản của nguyên tử nhân tố X có tổng số electron trong các phân lớp phường là 8. Nguyên tố X là (ĐH khối A – 2014)

A. Al (Z = 13)

B. Cl (Z = 17)

C.O (Z = 8)

D. Si (Z = 14)

Vậy là bọn họ đã cùng mọi người trong nhà đọc qua bộ tài liệu bài tập Hóa 10 chương 2 gồm đáp án với khá đầy đủ các phân dạng và bài xích tập mang đến từng dạng cố kỉnh thể, tin rằng bộ tài liệu để giúp đỡ ích cho các bạn rất các trong quá trình học tập và rèn luyện nghỉ ngơi chương Bảng toàn trả nguyên tố chất hóa học này. Các bạn hãy chú ý theo dõi cửa hàng chúng tôi nhé, sẽ có tương đối nhiều tài liệu tuyệt đấy. Tâm thành cảm ơn các bạn đã đọc.