Định nghĩaTìm hiểu qua ví dụTính Entropy của các thuộc tínhĐịnh nghĩa

Cây quyết định (Decision Tree) là một mô hình thuộc nhóm thuật toán Học có giám sát (Supervised Learning).Tìm hiểu thêm về phân loại các thuật toán Machine Learning tại đây.Bạn đang xem: Bài tập cây quyết định có lời giải

Cây quyết định là gì?

Cây quyết định (gọi tắt là DT) là mô hình đưa ra quyết định dựa trên các câu hỏi.Dưới đây là mô hình DT về một ví dụ kinh điển.Câu hỏi có chơi tennis hay không? Quyết định đưa ra dựa trên các yếu tố về thời tiết: outlook, humidity, wind.

Bạn đang xem: Bài tập cây quyết định có đáp án


*

DT được áp dụng vào cả 2 bài toán: Phân loại (Classification) và Hồi quy (Regression). Tuy nhiên bài toán phân loại được sử dụng nhiều hơn.

Có nhiều thuật toán để xây dựng DT, trong bài này ta tìm hiểu một thuật toán nổi tiếng và cơ bản nhất của DT là thuật toán ID3.

Thuật toán ID3

Iterative Dichotomiser 3 (ID3) là thuật toán nổi tiếng để xây dựng Decision Tree, áp dụng cho bài toán Phân loại (Classification) mà tất các các thuộc tính để ở dạng category.

Để dễ hiểu ta cùng tìm hiểu thuật toán này qua ví dụ.

Tìm hiểu qua ví dụ

Ta có tập Training Data như bảng dưới:

IDEngineTypeColor4WDWant?
12000ccSUVSilverYesYes
21000ccSedanSilverYesYes
32000ccSportBlueNoNo
41000ccSUVBlueNoYes
52000ccSedanSilverYesNo
62000ccSportBlueYesYes
71000ccSedanBlueNoYes
81000ccSUVSilverNoYes

Data của ta có 4 thuộc tính: Engine, Type, Color, 4WD.Để tính toán được DT, ta cần phân chia các thuộc tính vào các node đánh giá. Vậy làm sao để biết được thuộc tính nào quan trọng, nên đặt ở gốc, thuộc tính nào ở nhánh…

Trong thuật toán ID3, các thuộc tính được đánh giá dựa trên Hàm số Entropy, hàm số phổ biến trong toán học xác suất.

Hàm số Entropy

Cho một phân phối xác suất của một biến rời rạc $x$ có thể nhận $n$ giá trị khác nhau$x_1, x_2, \dots, x_n$. Giả sử rằng xác suất để $x$ nhận các giá trị này là $p_i = p(x = x_i)$

Ký hiệu phân phối này là $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)$.Entropy của phân phối này là:

$$H(\mathbf{p}) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)\quad\quad$$

Hàm Entropy được biểu diễn dưới dạng đồ thị như sau:

*

Từ đồ thị ta thấy, hàm Entropy sẽ đạt giá trị nhỏ nhất nếu có một giá trị $p_i = 1$, đạt giá trị lớn nhất nếu tất cả các$p_i$ bằng nhau.Hàm Entropy càng lớn thì độ ngẫu nhiên của các biến rời rạc càng cao (càng không tinh khiết).

Với cây quyết định, ta cần tạo cây như thế nào để cho ta nhiều thông tin nhất, tức là Entropy là cao nhất.

Information Gain

Bài toán của ta trở thành, tại mỗi tầng của cây, cần chọn thuộc tính nào để độ giảm Entropy là thấp nhất.Người ta có khái niệm Information Gain được tính bằng$$Gain(S,f) = H(S) - H(f,S)$$trong đó:$H({S})$ là Entropy tổng của toàn bộ tập data set $S$.$H(f, S)$ là Entropy được tính trên thuộc tính $f$.

Tính Entropy của các thuộc tính

Xét thuộc tính Engine

Thuộc tính này có thể nhận 1 trong 2 giá trị 1000cc, 2000cc, tương ứng với 2 child node.Gọi tập hợp các điểm trong mỗi child node này lần lượt là$S_1$, $S_2$.

Sắp xếp lại theo thuộc tính Engine ta có 2 bảng nhỏ.

Engine 1000cc ($S_1$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
21000ccSedanSilverYesYes
41000ccSUVBlueNoYes
71000ccSedanBlueNoYes
81000ccSUVSilverNoYes

Engine 2000cc ($S_2$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
12000ccSUVSilverYesYes
32000ccSportBlueNoNo
52000ccSedanSilverYesNo
62000ccSportBlueYesYes

Child node ứng với Engine 1000cc sẽ có Entropy = 0 do tất cả các giá trị đều là Yes.Ta chỉ việc tính Entropy với Engine 2000cc. Sau đó tính Entropy trung bình.Cụ thể như sau:

$$\begin{aligned}H(S_1) &=& 0\crH(S_2) &=& -\frac{2}{4}\mathcal{log}_2\left(\frac{2}{4}\right) - \frac{2}{4}\mathcal{log}_2\left(\frac{2}{4}\right)= 1\crH({engine}, S) &=& \frac{4}{8}H(S_1) + \frac{4}{8}H(S_2) = 0.5\end{aligned}$$

Xét thuộc tính Type

Thuộc tính này có thể nhận 1 trong 3 giá trị SUV, Senda, Sport tương ứng với 3 child node.Gọi tập hợp các điểm trong mỗi child node này lần lượt là$S_u$, $S_e$, $S_p$.

Sắp xếp lại theo thuộc tính Type ta có 3 bảng nhỏ.

Type SUV ($S_u$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
12000ccSUVSilverYesYes
41000ccSUVBlueNoYes
81000ccSUVSilverNoYes

Type Sedan ($S_e$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
21000ccSedanSilverYesYes
52000ccSedanSilverYesNo
71000ccSedanBlueNoYes

Type Sport ($S_p$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
32000ccSportBlueNoNo
62000ccSportBlueYesYes

Tương tự, ta lần lượt tính Entropy như bên dưới:

$$\begin{aligned}H(S_u) &=& 0\crH(S_e) &=& -\frac{2}{3}\mathcal{log}_2\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{3}\right)\approx 0.918\crH(S_p) &=& -\frac{1}{2}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1\crH({type}, S) &=& \frac{3}{8}H(S_u) + \frac{3}{8}H(S_e) + \frac{2}{8}H(S_p) \approx 0.594\end{aligned}$$

Xét thuộc tính Color

Thuộc tính này có thể nhận 1 trong 2 giá trị Silver, Blue tương ứng với 2 child node.Gọi tập hợp các điểm trong mỗi child node này lần lượt là$S_s$, $S_b$.

Sắp xếp lại theo thuộc tính Color ta có 2 bảng nhỏ.

Color Silver ($S_s$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
12000ccSUVSilverYesYes
21000ccSedanSilverYesYes
52000ccSedanSilverYesNo
81000ccSUVSilverNoYes

Color Blue ($S_b$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
32000ccSportBlueNoNo
41000ccSUVBlueNoYes
62000ccSportBlueYesYes
71000ccSedanBlueNoYes

Dễ thấy, 2 giá trị Silver và Blue đều có tỉ lệ Yes, No như nhau là 3⁄4 và 1⁄4.Do đó ta tính luôn Entropy trung bình:

$$\begin{aligned}H({color}, S) &=& -\frac{3}{4}\mathcal{log}_2\left(\frac{3}{4}\right) - \frac{1}{4}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{4}\right) \approx 0.811\end{aligned}$$

Xét thuộc tính 4WD

Thuộc tính này có thể nhận 1 trong 2 giá trị Yes, No tương ứng với 2 child node.Gọi tập hợp các điểm trong mỗi child node này lần lượt là$S_y$, $S_n$.

Sắp xếp lại theo thuộc tính 4WD ta có 2 bảng nhỏ.

4WD Yes ($S_y$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
12000ccSUVSilverYesYes
21000ccSedanSilverYesYes
52000ccSedanSilverYesNo
62000ccSportBlueYesYes

4WD No ($S_n$)

IDEngineTypeColor4WDWant?
32000ccSportBlueNoNo
41000ccSUVBlueNoYes
71000ccSedanBlueNoYes
81000ccSUVSilverNoYes

Tương tự Color, ta tính Entropy trung bình:

$$\begin{aligned}H({4wd}, S) &=& -\frac{3}{4}\mathcal{log}_2\left(\frac{3}{4}\right) - \frac{1}{4}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{4}\right) \approx 0.811\end{aligned}$$

Chọn thuộc tính có Entropy nhỏ nhất

Sau khi tính Entropy trung bình của 4 thuộc tính ta thu được:$H({engine}, S) = 0.5$$H({type}, S) \approx 0.594$$H({color}, S) \approx 0.811$$H({4wd}, S) \approx 0.811$

Thuộc tính Engine có giá trị Entropy nhỏ nhất nên ta chọn là node đánh giá đầu tiên.Với Engine 1000cc, tất cả các data đều có giá trị Yes, vì vậy ta thu được node là Yes ở nhánh 1000cc.Ta tiếp tục tính cho nhánh Engine 2000cc với tập data nhỏ hơn là

IDEngineTypeColor4WDWant?
12000ccSUVSilverYesYes
32000ccSportBlueNoNo
52000ccSedanSilverYesNo
62000ccSportBlueYesYes

Tương tự ta lần lượt tính Entropy cho 3 thuộc tính là: Type, Color, 4WD

Với thuộc tính Type:$$\begin{aligned}H(S_u) &=& 0\crH(S_e) &=& 0\crH(S_p) &=& -\frac{1}{2}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{2}\right)= 1\crH({type}, S) &=& \frac{1}{4}H(S_u) + \frac{1}{4}H(S_e) + \frac{2}{4}H(S_p) = 0.5\end{aligned}$$

Với thuộc tính Color:Do 2 giá trị Silver và Blue có cùng tỉ lệ Yes, No là 1⁄2 và 1⁄2.$$\begin{aligned}H({color}, S) &=& -\frac{1}{2}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{2}\right)= 1\end{aligned}$$

Với thuộc tính 4WD:$$\begin{aligned}H(S_y) &=& -\frac{2}{3}\mathcal{log}_2\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3}\mathcal{log}_2\left(\frac{1}{3}\right) \approx 0.918\crH(S_n) &=& 0\crH({4wd}, S) &=& \frac{3}{4}H(S_y) + \frac{1}{4}H(S_n) \approx 0.688\end{aligned}$$

Vậy ta chọn Type là node đánh giá tiếp theo.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Thăng Long 2015 : Trường Đh Thăng Long, Điểm Chuẩn 2015: Trường Đh Thăng Long

Với trường hợp Type là SUV hoặc Sedan, ta có ngay node lá vì chỉ có một kết quả.Với trường hợp Type là Sport, do thuộc tính Color là giống nhau với tất cả data, ta chọn node đánh giá tiếp theo là 4WD.