chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 3 : liên kết hóa học tập Chương 4 : bội phản ứng OXH - Khử Chương 5 : nhóm Halogen Chương 6 : Oxi - diêm sinh Chương 7 : tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa học

Câu hỏi 1 : Nguyên tử thành phần X bao gồm tổng số hạt cơ bạn dạng là 34 hạt, số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 10 hạt. Số electron lớp ngoài cùng của X là

A 1.B 2.C 6.D 7.

Bạn đang xem: Bài tập cấu hình electron nguyên tử


Phương pháp giải:

Trong nguyên tử bao gồm 3 một số loại hạt cơ bản là: p, n, e

Trong đó:

+ Số phường = số e = Z (mang điện)

+ Số n = N (không có điện)


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt số p = số e = Z; số n = N

- Tổng số hạt cơ bản p, n, e là 34 hạt → 2Z + N = 34 (1)

- Số hạt có điện (p, e) nhiều hơn số hạt không sở hữu điện (n) là 10 phân tử → 2Z - N = 10 (2)

Giải (1) với (2) ⟹ Z = 11, N = 12

→ thông số kỹ thuật e của X: 1s22s22p63s1

→ Số e lớp bên ngoài cùng là 1

Đáp án A


Câu hỏi 2 : Nguyên tử yếu tắc Y bao gồm số khối là 16. Trong hạt nhân của Y, số hạt có điện ngay số hạt không với điện. Thông số kỹ thuật electron của Y là

A 1s22s22p4.B 1s22s22p63s23p4.C 1s22s22p6.D 1s22s22p63s23p6.

Lời giải chi tiết:

- Nguyên tử yếu tắc Y tất cả số khối là 16 → Z + N = 16 (1)

- Trong hạt nhân của Y, số hạt sở hữu điện thông qua số hạt không mang điện → Z = N (2)

Giải (1) với (2) ⟹ Z = N = 8

→ thông số kỹ thuật e của Y: 1s22s22p4

Đáp án A


Câu hỏi 3 : Tổng số hạt trong nguyên tử của yếu tắc X là 40. Nguyên tử X gồm 3 electron ở lớp bên ngoài cùng. Số hiệu nguyên tử của X là:

A 13 B 12 C 11 D 31

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

Tổng số phân tử : p. + n + e = 40 => 2p + n = 40

Lại có : phường ≤ n ≤ 1,5p

=> p ≤ (40 – 2p) ≤ 1,5p

=> 11,4 ≤ p. ≤ 13,3

=> p. = 12 hoặc phường = 13

+) Nếu phường = 12 => cấu hình e : 1s22s22p63s2

+) Nếu p. = 13 => cấu hình e : 1s22s22p63s23p1

X bao gồm 3 electron ở lớp ngoài cùng => p. = 13


Câu hỏi 4 : Tổng số phân tử p, n, e trong nguyên tử nguyên tố A là 22. Vậy cấu hình electron của A là:

A 1s2 2s2 2p4 . B 1s2 2s2 2p2 . C 1s2 2s2 2p3. D 1s2 2s2 2p5.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

Tổng số hạt : p + n + e = 22 => 2p + n = 22

Lại tất cả : p ≤ n ≤ 1,5p

=> phường ≤ (22 – 2p) ≤ 1,5p

=> 6,2 ≤ p ≤ 7,3

=> p = 7 = e

=> thông số kỹ thuật e : 1s22s22p3


Câu hỏi 5 : Một nguyên tử có kí hiệu là (_21^45X) ,cấu hình electron của nguyên tử X là:

A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2.C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3. D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2.

Câu hỏi 6 : Cation R+ có thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng là 3p6. Thông số kỹ thuật electron không thiếu của R là

A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p63d1 D 1s22s22p63s23p64s1

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

R+ có cấu hình e phần ngoài cùng là 3p6

=> R tất cả : 4s1

Cấu hình e không hề thiếu : 1s22s22p63s23p64s1


Câu hỏi 7 : đến số điện tích hạt nhân của nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 13); T (Z= 18); Q (Z = 19). Số nguyên tố tất cả tính sắt kẽm kim loại là:

A 3B 4C 2d 1

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

X (Z = 6) : 1s22s22p2

Y (Z = 7) : 1s22s22p3

M (Z = 13) : 1s22s22p63s23p1

T (Z = 18) : 1s22s22p63s23p6

Q (Z = 19) : 1s22s22p63s23p64s1

Kim loại khi toàn bô e phần ngoài cùng ≤ 3

=> Chỉ gồm M cùng Q


Câu hỏi 8 : cho số hiệu nguyên tử của những nguyên tố O, K, Ca, sắt lần lượt là 8, 19, 20, 26. Thông số kỹ thuật electron của ion nào dưới đây không giống thông số kỹ thuật của khí hiếm:

A O2- B Ca2+ C Fe2+ D K+

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

O (Z = 8) : 1s22s22p4

K (Z = 19) : 1s22s22p63s23p64s1

Ca (Z = 20) : 1s22s22p63s23p64s2

Fe (Z = 26) : 1s22s22p63s23p63d64s2


Câu hỏi 9 : Phân lớp bao gồm mức năng lượng tối đa của ion X2+ là 3d, cất 6e. Cấu hình electron của X là:

A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d6

C 1s22s22p63s23p63d8 D 1s22s22p63s23p63d84s2

Câu hỏi 10 : Nguyên tử của nhân tố X bao gồm e ở đầu cuối điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử nhân tố Y gồm e sau cuối điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X,Y theo lần lượt là:

A 13 với 15 B 12 cùng 14 C 13 và 14 D 12 và 15

Câu hỏi 11 : Nguyên tử X gồm tổng số hạt p, n, e là 52 cùng số khối là 35. Cấu hình electron của X là:

A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p4 D 1s22s22p63s23p64s23d105s24p3

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

Z = số E và A = số p. + số N = Số E + số N

=>

*
 => số E = 17

Z = 17 : 1s22s22p63s23p5


Câu hỏi 12 : Nguyên tử của yếu tố X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np5. Trong hợp chất khí của yếu tố X cùng với hidro, X chỉ chiếm 98,765% khối lượng. Thành phần X sinh sản với kim loại M đúng theo chất bao gồm công thức MX2, trong số đó M chiếm 28,89% về khối lượng. Tra cứu tên sắt kẽm kim loại M.

(cho biết: Cu = 64 ; Mg = 24 ; Zn = 65 ; sắt = 56)

A CuB MgC ZnD Fe

Phương pháp giải:

X có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là ns2np5 => vào hợp hóa học oxit tối đa X gồm hóa trị VII

=> trong hợp hóa học khí với H, X bao gồm hóa trị I => phương pháp hóa học tập của hợp hóa học khí với H: HX

Trong HX, phần trăm cân nặng của X: (\% m_X = fracM_X1 + M_X.100\% = 98,765\% o M_X = ?)

Trong MX2: (\% m_M = fracM_MM_M + 2.M_X.100\% = 28,89\% o M_M = ?)


Lời giải chi tiết:

X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np5 => vào hợp chất oxit cao nhất X có hóa trị VII

=> vào hợp hóa học khí cùng với H, X tất cả hóa trị I => cách làm hóa học tập của hợp hóa học khí cùng với H: HX

Trong HX, phần trăm cân nặng của X: (\% m_X = fracM_X1 + M_X.100\% = 98,765\% o M_X = 80) => X là Br

Trong MBr2: (\% m_M = fracM_MM_M + 2.80.100\% = 28,89\% o M_M = 65) => M là Zn

Đáp án C


Câu hỏi 13 : cho những nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên tử lần lượt là Y (Z=3) ; Z(Z=7) ; E(Z=12);T(Z=18); R(Z=19). Dãy gồm những nguyên tố sắt kẽm kim loại là?

A Y ; T; R B E; T ; R C Y; E; T D Y; E; R

Phương pháp giải:

Viết cấu hình e của các nguyên tử ra, những nguyên tử gồm số e phần bên ngoài cùng là 1,2,3 e → đó là nguyên tố kim loại.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của những nguyên tố:

Y (Z=3): 1s22s1→ bao gồm 1e phần bên ngoài cùng

Z (Z = 7): 1s22s22p3→ có 5e phần ngoài cùng

E (Z=12): 1s22s22p63s2 → có 2e phần bên ngoài cùng

T (Z=18): 1s22s22p63s23p6 → tất cả 8e lớp ngoài cùng

R (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1→ bao gồm 1e phần bên ngoài cùng

→ 3 nguyên tử Y, E, R gồm 1-3 electron lớp bên ngoài cùng đề xuất là nguyên tố kim loại

Đáp án D


Câu hỏi 14 : Nguyên tử X tất cả tổng số phân tử là 40, trong các số ấy số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 12. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A X là phi kim.B Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là + 2,0826.10-18 C.C X là yếu tố sD Ở trang thái cơ bản nguyên tử X gồm 1electron p

Phương pháp giải:

Gọi số hạt trong X là: p, n, e. Ta có hệ phương trình

(left{ matrix m2p + n = 40 hfill cr m2p - n = 12 hfill cr ight. o left{ matrix mp = ? hfill cr mn = ? hfill cr ight.)

Có số phường → Viết được cấu hình e của X. Từ đó suy ra các tóm lại nào đúng, sai


Lời giải chi tiết:

Gọi số phân tử trong X là: p, n, e. Ta tất cả hệ phương trình

(left{ matrix m2p + n = 40 hfill cr m2p - n = 12 hfill cr ight. o left{ matrix mp = 13 hfill cr mn = 14 hfill cr ight.)

X (Z = 13): 1s22s22p63s23p1

Điện tích phân tử nhân của X: +13.1,602.10-19 = .+ 2,0826.10-18 C → B đúng

X là sắt kẽm kim loại do gồm 3e ở lớp ngoài cùng → A sai

X là nguyên tố p do electron sau cùng điền vào phân lớp p, X gồm 7 electron p. → C,D sai

Đáp án B


Câu hỏi 15 : Nguyên tử của thành phần X có tổng số electron trong những phân lớp p. Là 7. Nguyên tử của yếu tắc Y gồm tổng số hạt có điện nhiều hơn tổng số hạt với điện của X là 8. Thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của Y là

A 3s23p5 B 2s22p4.C 3s23p4.D 3s23p3

Phương pháp giải:

X có 7 electron p → viết được cấu hình e của X → pX = ?

Dựa vào dữ kiện vấn đề suy ra pY = ?. Từ kia viết được cấu hình e của Y


Lời giải chi tiết:

X có 7 electron p → X: 1s22s22p63s23p1 → X gồm số p. = 13

Y bao gồm tổng số hạt có điện nhiều hơn nữa tổng số hạt mang điện của X là 8 nên:

2py = 13.2 + 8 → py = 17

→ Y: 1s22s22p63s23p5

Đáp án A


Câu hỏi 16 : Tổng các hạt trong nguyên tử Y là 13. Số hạt mang điện dương thấp hơn số phân tử không có điện là 1. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng?

A Y là phi kimB Y tất cả số p, n, e lần lượt là: 4, 5, 4.C Y có 2 electrong phần ngoài cùngD Y bao gồm điện tích phân tử nhân là: +6,408.10-19C

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình cùng với dữ kiện đề bài cho, tìm kiếm được số p, n, e của Y

Từ đó viết được cấu hình của Y và nhận xét được đánh giá đúng, sai


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số phân tử trong Y là: p, n, e. Có

(left{ matrix m2p + n = 13 hfill cr m - phường + n = 1 hfill cr ight. o left{ matrix mp = 4 hfill cr mn = 5 hfill cr ight.)

→ thông số kỹ thuật Y: 1s22s2. Y gồm số p, n, e theo lần lượt là: 4, 5, 4. → B đúng

Y là sắt kẽm kim loại vì bao gồm 2e lớp ngoài cùng → C đúng, A sai

Điện tích phân tử nhân của Y: +4.1,602.10-19 = +6,408.10-19C → D đúng

Đáp án A


Câu hỏi 17 : Nguyên tử của nguyên tố X có electron mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ngơi nghỉ mức năng lượng 3p và gồm một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y bao gồm số electron hơn kém nhau là 2. đặc điểm của nhân tố X, Y thứu tự là

A khí hiếm cùng kim loại.B phi kim cùng kim loại.C sắt kẽm kim loại và khí hiếm.D sắt kẽm kim loại và kim loại.

Phương pháp giải:

Viết các cấu hình electron, dựa vào số electron lớp ngoài cùng để bình chọn tính kim loại, phi kim.


Lời giải chi tiết:

X: 1s22s22p63s23px (x ε <1, 6>)

Y: Y có một electron phần ngoài cùng → electron này phải thuộc phân lớp s; Y cũng đều có electron nằm trong 3p

=> Y có khá nhiều electron hơn X 2 electron => EY = 19 và EX = 17 => ZY = 19 cùng ZX = 17

X: 1s22s22p63s23p5 (có 7e phần ngoài cùng → phi kim);

Y: 1s22s22p63s23p64s1  (có 1e phần bên ngoài cùng → kim loại)

Đáp án B


Câu hỏi 18 : Một ion M3+ bao gồm tổng số hạt proton, notron, electron là 79, trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 19. Viết cấu hình electron của nguyên tử M?

A 3d54s1B 3d64s2 C 3d64s1D 3d34s2

Phương pháp giải:

Ta có: M → M3+ + 3e

Lập 2 phương trình về quan hệ giữa những hạt vào ion M3+ nhằm tìm số e của nguyên tử M, từ đó viết được thông số kỹ thuật e của nguyên tử M.


Lời giải đưa ra tiết:

Một ion M3+ có tổng số phân tử proton, notron cùng electron là 79 → 2Z + N – 3 = 79

Số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 19 → 2Z – 3- N= 19

Giải hệ trên ta bao gồm Z= 26 và N = 30

Với Z= 26 ta có thông số kỹ thuật electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p63d64s2 hay 3d64s2

Đáp án B


Câu hỏi 19 : Nguyên tử yếu tắc T có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 4s2. Số lượng nguyên tố T là

A 1.B 3.C 6.D 9.

Phương pháp giải:

Cấu hình e của T gồm dạng: 1s22s22p63s23p63dx4s2

Xác định các giá trị rất có thể có của x (lưu ý hiện tượng khiêu vũ e để đạt cấu hình bán bão hòa và cấu hình bão hòa)


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của T gồm dạng: 1s22s22p63s23p63dx4s2

Các giá bán trị hoàn toàn có thể có của x là:

x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10

(x cần yếu nhận cực hiếm 4 và 9 bởi vì có hiện tượng kỳ lạ nhảy e nhằm đạt cấu hình bán bão hòa và cấu hình bão hòa)

Đáp án D


Câu hỏi trăng tròn : trong ion R+, tổng số phân tử cơ phiên bản là 57 hạt. Trong đó, số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 17 hạt. Số electron đơn côi của R là

A 1.B 2.C 3.D 0.

Phương pháp giải:

trong R có: số phường = số e = Z; số n = N

⟹ vào R+ có: số phường = Z; số e = Z - 1; số n = N

- nhờ vào dữ khiếu nại lập hệ 2 phương trình. Giải tìm được Z, N

- Viết cấu hình e nguyên tử

- xác minh số e độc thân


Lời giải bỏ ra tiết:

trong R có: số p. = số e = Z; số n = N

⟹ vào R+ có: số p. = Z; số e = Z - 1; số n = N

+) Tổng phân tử trong ion R+ là 57

⟹ (2Z - 1) + N = 57 ⇔ 2Z + N = 58 (1)

+) Số hạt có điện (p, e) nhiều hơn số hạt không mang điện là 17

⟹ (2Z - 1) - N = 17 ⇔ 2Z - N = 18 (2)

Giải (1) (2) được Z = 19 với N = 29

⟹ thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p64s1

⟹ Chỉ gồm duy tốt nhất phân lớp 4s không bão hòa đề xuất số e đơn độc là 1.

Xem thêm: Liên Kết Kim Loại Là Gì - Chi Tiết Về Liên Kết Kim Loại Mới Nhất 2021

Đáp án A


30 bài tập thông liền về cấu hình electron có giải thuật (phần 1)

30 bài bác tập am hiểu về cấu hình electron không thiếu trắc nghiệm với tự luận từ dễ dàng đến rất khó có thể có đáp án cùng lời giải chi tiết (phần 1)


30 thắc mắc lý thuyết về cấu hình electron có giải mã

30 thắc mắc lý thuyết về cấu hình electron có trắc nghiệm cùng tự luận từ dễ mang lại khó, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết


*
*
*
*
*
*
*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cultureldjazair2007.com


Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.