Cho 14,0 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm phenol và etanol công dụng với natri dư chiếm được 2,24 lít khí hidro (đktc)


Bạn đang xem: Bài 3 trang 193 sgk hóa 11

c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với (HNO_3) thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

(eginalign và undersetx,molmathopC_6H_5-OH,+Na o C_6H_5-ONa+undersetfracx2molmathopfrac12H_2, \ & undersety,molmathopC_2H_5-OH,+Na o C_2H_5-ONa+undersetfracy2molmathopfrac12H_2, \ & left{ eginaligned và 94x+46y=14 \ & fracx2+fracy2=frac2,2422,4 \ endaligned ight. \ & left{ eginaligned và x=0,1 \ & y=0,1 \ endaligned ight. \ & m_phenol=0,1.94=9,4g \ endalign )

*


Tham khảo lời giải các bài tập bài 41: Phenol khác • Giải bài xích 1 trang 193 SGK chất hóa học 11 • Giải bài xích 2 trang 193 SGK chất hóa học 11 trường đoản cú benzen và các chất... • Giải bài xích 3 trang 193 SGK chất hóa học 11 mang đến 14,0 gam hỗn hợp A... • Giải bài bác 4 trang 193 SGK chất hóa học 11 đến từ từ bỏ phenol vào... • Giải bài xích 5 trang 193 SGK hóa học 11 Sục khí (CO_2) vào dung... • Giải bài bác 6 trang 193 SGK hóa học 11 Viết các phương trình...


Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 8 Trong Sách Giáo Khoa Hóa Học 8, Mục Lục Sách Giáo Khoa (Sgk) Hóa 8

Mục lục Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 theo chương •Chương 1: Sự điện li •Chương 2: Nitơ - Photpho •Chương 3: Cacbon - Silic •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hidrocacbon no •Chương 6: Hidrocacbon ko no •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic