I. Định nghĩa Ancol là gì? 

Ancol hay có cách gọi khác với mẫu tên thân thuộc là rượu. Chúng là một hợp hóa học hữu cơ có chứa team –OH được gắn vào một trong những nguyên tử cacbon nhưng mang lại lượt nó thì lại thêm với một nguyên tử hydro hay cacbon khác.

Bạn đang xem: Ancol bậc 1 là gì

*
Cách xác minh ancol bậc mấy?" width="390">

Cấu trúc của ancol gồm team chức hydroxyl -OH đính thêm với cacbon lai sp³. Còn được gọi là nhóm chức ancol.

II. Bậc của Ancol, phân nhiều loại ancol

- nhờ vào số đội –OH trong phân tử những ancol được phân có tác dụng ancol đối kháng chức cùng ancol đa chức.

- Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon links với đội –OH.

- Ancol no đối kháng chức mạch hở: Phân tử có 1 nhóm –OH links với gốc Ankyl: CnH2n+1-OH

Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,…

Ancol ko no, đối kháng chức, mạch hở: Phân tử có một nhóm –OH liên kết với nguyên tử cacbon no của cội hidrocacbon ko no.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH…

Ancol thơm, đối kháng chức: Phân tử tất cả nhóm –OH links với nguyên tử cacbon no trực thuộc mạch nhánh của vòng benzene.

Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzynic)

Ancol vòng no, solo chức: Phân có nhóm –OH link với nguyên tử cacbon no thuộc nhóm hidrocacbon vòng no.

Ví dụ: C6H11OH (xiclohexanol)

Ancol nhiều chức: Phân tử bao gồm hai hay nhiều nhóm –OH ancol

Ví dụ: HO-CH2-OH etylen glycol; HO-CH2-CH2OH-CH2-OH glixerol

III. đặc điểm vật lý của ancol?

Trạng thái tồn tại: tự C1 đến C12 là chất lỏng, tự C13 trở lên là hóa học rắn.

Nhiệt độ sôi: So với những chất có M tương tự thì ánh sáng sôi của: muối > Axit > Ancol > Andehit > Hidrocacbon, ete và este… ánh nắng mặt trời sôi sẽ dựa vào vào yếu ớt tố:

Độ tan: Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử tan vô hạn vào nước.

IV.Tính hóa chất của ancol là gì?

Ancol bội nghịch ứng với kim loại kiềm (Ancol + Na)

Phản ứng của Ancol + Na

R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2

Ancol hầu như sẽ không còn phản ứng được với NaOH cơ mà natri ancolat sẽ ảnh hưởng phân hủy hoàn toàn. Cố kỉnh thể:

R(ONа)z + zH2O → R(OH)z + zNaOH 

Chú ý:

Trong phản nghịch ứng của ancol với mãng cầu thì:

mbình na tăng = mancol – mH2 = nancol.(MR + 16z)

mbình ancol tăng = mNa – mH2 = nancol.22z

Nếu bọn họ cho hỗn hợp ancol phản ứng với mãng cầu thì ở bên cạnh phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.Số team chức Ancol = 2.nH2/nAncol

Ancol phản ứng với axit 

Ancol bội phản ứng cùng với axit vô cơ HX (Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX→ CnH2n+2-zXx+k

Trong đó: số nguyên tử X sẽ bởi tổng số nhóm OH và số link pi

Ancol phản bội ứng cùng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa) 

ROH +R’COOH ⇔ R’COOR + H2O

yR(OH)x + xR’(COOH)y ⇔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

Chú ý:

Phản ứng bắt buộc được triển khai trong môi trường xung quanh axit và đun nóng.Phản ứng gồm tính thuận nghịch chính vì như thế cần chú ý đến chuyển dời cân bằng.

Phản ứng bóc tách nước 

Tách nước từ một phân tử ancol chế tạo ra anken của ancol no, đối kháng chức, mạch hở

CnH2n+1OH = CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >170 độ C)

- Điều khiếu nại của ancol khi thâm nhập phản ứng này là phải bao gồm Hg.

- Nếu ancol no, 1-1 chức mạch hở không bóc nước sinh sản anken thì Ancol đó không có Ha (là CH3OH hoặc ancol cơ mà nguyên tử C links với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

- Nếu một ancol bóc nước tạo thành hỗn hợp những anken thì đó là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) và mạch C không đối xứng qua c links với OH.

- Nhiều ancol tách nước tạo nên một anken thì xẩy ra các kỹ năng sau:

- các phản ứng tách nước sệt biệt:

CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

Tách nước từ bỏ 2 phân tử ancol sản xuất ete

ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc, 140 độ C)

Chú ý:

- từ n ancol khác nhau khi bóc nước ta thu được n.(n + 1)/2 ete trong số ấy có n ete đối xứng. 

- Nếu tách nước thu được những ete gồm số mol đều nhau thì các ancol gia nhập phản ứng cũng có số mol đều nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư

Phản ứng oxi hóa (Ancol + O2)

Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

– bội nghịch ứng đốt cháy của ancol đã có điểm sáng tương tự với làm phản ứng đốt cháy hidrocacbon tương ứng.

+ Nếu họ đốt cháy ancol và mang đến nH2O > nCO2 thì ancol lấy đốt cháy là ancol no cùng nAncol = nH2O – nCO2.

+ nếu khi đốt cháy ancol cho nH2O > 1,5.nCO2 thì ancol là CH3OH. Chỉ có CH4 và CH3OH có tính chất này (không nhắc amin).

Khi đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 = chất đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng gồm công thức CnH2n+2O4).

Oxi hóa không hoàn toàn (Ancol + CuO hoặc Ox có xúc tác là Cu)

+ Ancol bậc l + Cuo chế tạo ra anđehit: RCH2OH + CuORCHO + Cu + H2O

+ Ancol bậc II + CuO sản xuất xeton: RCHOHR’ + CuO – RCOR’ + Cu + H2O

+ Ancol bậc III không trở nên oxi hóa bởi CuO. 

Chú ý là: mchất rắn giảm = mCuO phản ứng – mCu tạo thành thành = 16.nAncol đơn chức

Phản ứng riêng rẽ của một số loại ancol 

Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 (Al2O3, ZnO, 450°C)

Ancol ko no tất cả phản ứng như hidrocacbon tương ứng

– phản bội ứng với Hidro, alylic CH = CH – CH2OH: Ancol + H2 

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

– bội phản ứng với Brom: Ancol + Br2

CH2=CH-CH2OH + Br2 →CH2Br-CHBr-CH2OH

– phản ứng cùng với dd dung dịch tím: Ancol + KMnO4

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2

Ancol đa chức có các nhóm OH ngay tức thì kề: tạo nên dung dịch màu xanh lam cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường

2R(OH)2 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

Một số trường đúng theo ancol ko bền

- Ancol tất cả nhóm OH links với C nổi đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH → CH3CHO

CH2=COH-CH3 → CH3-CO-CH3

- Ancol tất cả 2 team OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước tạo ra anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2 → RCHO + H2O 

HO-CO-OH → H2O + CO2 

RC(OH)2R → RCOR’ + H2O

- Ancol gồm 3 đội OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước chế tạo ra thành axit:

RC(OH)3 → RCOOH + H2O

V. Các cách thức điều chế ancol

- tiến hành dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

- cùng nước vào anken để tạo ra ancol no, solo chức với mạch hở. Phản ứng được tuân thủ theo đúng quy tắc cộng Maccopnhicop đề nghị nếu anken là đối xứng thì phản ứng chỉ tạo ra 1 ancol

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

- Trong môi trường thiên nhiên kiềm thực hiện thủy phân este

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

- cộng H2 vào andehit tốt xeton

RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, to)

RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, to)

- dùng dung dịch KMnO4 oxi hóa vừa lòng chất có nối đôi

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

VI. Ứng dụng của ancol ra sao?

- Metanol được sử dụng hầu hết trong phân phối anđehit fomic – vật liệu cho ngành công nghiệp hóa học dẻo

- Etanol được dùng làm điều chế một số trong những hợp chất hữu cơ như axit axetic, etyl axetat, dietyl ete,… do có khả năng hòa tan tốt một số hợp chất hữu cơ đề xuất chất này được sử dụng trong pha vecni, chế tác sinh học hay nước hoa,… trong đời sống, chúng được dùng cho trộn chế những loại đồ uống với các độ ancol không giống nhau.

VII. Bài bác tập vận dụng

Bài tập 1: Viết phương trình của bội phản ứng propan-1-ol với từng chất sau đây và đã cho thấy vai trò của ancol trong đó.

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, bao gồm xúc tác

Lời giải:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2

Ancol làm chất oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol giữ lại vai trò là hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol vào vai trò là bazơ

Bài tập 2: dùng phương pháp hóa học nhằm phân biệt những chất lỏng etanol, glixerol, nước và benzen trong những lọ ko dán nhãn.

Xem thêm: Nêu Nội Dung Và Ý Nghĩa Nổi Bật Của Cuộc Duy Tân Minh Trị Là Gì ?

Lời giải:

- mang mỗi chất lỏng 1 ít cho ra các ống nghiệm không giống nhau và khắc số thứ tự khớp ứng với sản phẩm

- Cho theo thứ tự nước dư vào trong những ống nghiệm

- Ống nghiệm nào ko tan với có hiện tượng kỳ lạ dung dịch phân thành 2 lớp chính vậy benzen

- Với đều ống nghiệm còn lại sẽ có hiện tượng đồng nhất

- Tiến hàng đến Cu(OH)2 vào 3 chất chưa được xác định, hóa học cho ra phức màu xanh lam là C3H5(OH)3, còn lại không có hiện tượng gì.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

- Đốt 2 hóa học còn lại, tiếp đến cho trải qua dung dịch nước vôi trong, chất nào có sản phẩm sinh ra có tác dụng đục nước vôi vào là C2H5OH, còn sót lại là H2O

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bài tập 3: cho 3,70 gam một ancol X no, solo chức và mạch hở tính năng cùng na dư gồm thấy 0,56 lít khí thoát ra phía bên ngoài (tại đktc). Vậy phương pháp phân tử X là: